นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ


แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

กบข. ได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน และจากกิจกรรมควบคุมต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ จึงทำให้ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงของการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพื่อการพัฒนาและยกระดับในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดังนี้

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

กบข. มีการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตเป็นประจำทุกปี โดยรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 เป็นดังนี้