นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

กบข. ได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน และจากกิจกรรมควบคุมต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ จึงทำให้ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงของการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพื่อการพัฒนาและยกระดับในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดังนี้

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

กบข. มีการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตเป็นประจำทุกปี เป็นดังนี้