นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

แนวทางการลงทุนอย่างรับผิดชอบ


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการบริหารเงินออมเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ กบข. จึงมีเป้าหมายการลงทุนที่มุ่งสร้างผลตอบแทนระยะยาวภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม (Risk-Adjusted Return) ซึ่ง กบข. เชื่อมั่นว่าการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยให้ความสำคัญกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance Issues: ESG) จะทำให้ กบข. บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับหน้าที่ของ กบข. ในการเป็นผู้บริหารเงินออม (Fiduciary Duty) ให้กับสมาชิก อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ