นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

การออกเสียงลงคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้น

กบข. ให้ความสำคัญกับการแสดงบทบาทในฐานะเจ้าของกิจการ (Active Ownership) ที่จะติดตามบริษัทที่ กบข. ลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยหนึ่งในบทบาทสำคัญของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ คือ การใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นและกำกับดูแลบริษัทให้ดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม เป็นกลไกที่จะช่วยสร้างการกำกับดูแลที่ดีให้กับบริษัทได้อีกทางหนึ่ง

  • การลงทุนภายในประเทศ: กบข. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของทุกบริษัทที่ลงทุนและออกเสียงลงคะแนนตามแนวทางการออกเสียงลงคะแนน (Proxy Voting Guidelines) ที่ กบข. กำหนดขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • การลงทุนในต่างประเทศ: กบข. ได้มอบฉันทะให้ผู้จัดการกองทุนภายนอกใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนตามแนวทางที่ กบข. กำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี