นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

การออกเสียงลงคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้น

กบข. ให้ความสำคัญกับการแสดงบทบาทในฐานะเจ้าของกิจการ (Active Ownership) ที่จะติดตามบริษัทที่ กบข. ลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยหนึ่งในบทบาทสำคัญของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ คือ การใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นและกำกับดูแลบริษัทให้ดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม เป็นกลไกที่จะช่วยสร้างการกำกับดูแลที่ดีให้กับบริษัทได้อีกทางหนึ่ง

  • การลงทุนภายในประเทศ: กบข. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของทุกบริษัทที่ลงทุนและออกเสียงลงคะแนนตามแนวทางการออกเสียงลงคะแนน (Proxy Voting Guidelines) ที่ กบข. กำหนดขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • การลงทุนในต่างประเทศ: กบข. ได้มอบฉันทะให้ผู้จัดการกองทุนภายนอกใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนตามแนวทางที่ กบข. กำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้