นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กบข. ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล จึงได้เข้าร่วมโครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตั้งแต่ ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ที่ กบข. ได้รับในปี 2566 กบข. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมิน และจัดทำแนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปี 2567 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนพัฒนาการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพมาก จึงได้ดำเนินการจัดทำแนวทาง/มาตรการ ประจำปี 2567 ตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้าน

  1. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
  2. การรับรู้ของผู้มีสวนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
  3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก