นโยบายและวัตถุประสงค์
แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร
รายงานความเสี่ยง
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและวัตถุประสงค์


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบบริหารจัดการบูรณาการเชิงรุก (Proactive Integrated Management) ที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรเพื่อนำพาองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงผันผวนเช่นทุกวันนี้ โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำหลัก iGRC ที่ดีมาใช้ ซึ่งหมายถึงการเป็นองค์กรที่มีการบูรณาการด้านการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) เข้ากับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ (Effective Risk Management) และการกำกับการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎเกณฑ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม (Regulatory & Policy Compliance) โดยมีการประสานนโยบาย การทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกันทั้งสามด้าน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเสริมประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ยิ่งๆ ขึ้นไป

       ในการนี้ กบข. ในฐานะหนึ่งในนักลงทุนสถาบันหลักของประเทศ ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องลงทุนอย่างรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของสมาชิก พร้อมไปกับการยกระดับการลงทุนของประเทศให้เป็นที่น่าเชื่อถือในตลาดเงินตลาดทุนของโลก กบข. จึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์การลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยนำปัจจัยด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) มาประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในความยั่งยืนของกองทุน และมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่สมาชิกในระยะยาวอีกด้วย โดยได้ร่วมลงนามรับการปฏิบัติตาม “หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code : I Code)” ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมได้จัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Investment) โดยในปี 2561 กบข. ได้จัดพอร์ตการลงทุน ESG-Focused Portfolio โดยลงทุนในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกด้าน ESG ไปแล้ว ร่วมกับ OECD, World Bank Group, PRI และ UNDP จัดงานสัมมนาในหัวข้อ ESG Investing และถูกเชิญเป็นวิทยากรเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ ESG Investing อย่างต่อเนื่องอีกด้วยเว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้