นโยบายและวัตถุประสงค์
แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร
รายงานความเสี่ยง
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและวัตถุประสงค์


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบบริหารจัดการบูรณาการเชิงรุก (Proactive Integrated Management) ที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรเพื่อนำพาองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงผันผวนเช่นทุกวันนี้ โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำหลัก iGRC ที่ดีมาใช้ ซึ่งหมายถึงการเป็นองค์กรที่มีการบูรณาการด้านการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) เข้ากับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ (Effective Risk Management) และการกำกับการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎเกณฑ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม (Regulatory & Policy Compliance) โดยมีการประสานนโยบาย การทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกันทั้งสามด้าน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเสริมประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ยิ่งๆ ขึ้นไป

       ในการนี้ กบข. ในฐานะหนึ่งในนักลงทุนสถาบันหลักของประเทศ ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องลงทุนอย่างรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของสมาชิก พร้อมไปกับการยกระดับการลงทุนของประเทศให้เป็นที่น่าเชื่อถือในตลาดเงินตลาดทุนของโลก กบข. จึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์การลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยนำปัจจัยด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) มาประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในความยั่งยืนของกองทุน และมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่สมาชิกในระยะยาวอีกด้วย โดยได้ร่วมลงนามรับการปฏิบัติตาม “หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code : I Code)” ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมได้จัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Investment) โดยในปี 2561 กบข. ได้จัดพอร์ตการลงทุน ESG-Focused Portfolio โดยลงทุนในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกด้าน ESG ไปแล้ว ร่วมกับ OECD, World Bank Group, PRI และ UNDP จัดงานสัมมนาในหัวข้อ ESG Investing และถูกเชิญเป็นวิทยากรเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ ESG Investing อย่างต่อเนื่องอีกด้วย