หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม กบข.ประกาศผลรางวัลในกิจกรรมประกวดภาพวาด หัวข้อ “รู้...รักการออม ตามคำแม่สอน”
 * ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด กบข. สงวนสิทธิ์ในการชี้แจงเหตุผลสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกในทุกกรณี
 * เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด
 * กบข. จะทำการจัดส่งแบบฟอร์มและรายละเอียดการรับเงินรางวัลไปยังอีเมลเดิมที่ท่านได้จัดส่งผลงาน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวด และขอบคุณพันธมิตรสวัสดิการสำหรับการสนับสนุนรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้ โดยสมาชิกสามารถติดตามผลงานผู้ชนะการประกวด และข่าวสารและกิจกรรมในครั้งต่อไปได้จาก GPF Community ทุกช่องทาง


ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)

ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ ปวช.) 
ระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า (ปริญญาตรี หรือ ปวส.) 
รางวัล Popular Vote

ประกาศรายชื่อ 50 ผู้โชคดีที่ร่วมโหวตผลงานทื่ชื่นชอบ

     ผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกกรุณาส่งข้อความยืนยันสิทธิ์ผ่านทางกล่องข้อความ (Inbox) ของ กบข. โดยพิมพ์ และคำว่า “แจ้งสิทธิ์รับของที่ระลึกกิจกรรมประกวดภาพวาด” ตามด้วยชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ ภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
19 กันยายน 2565