หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
        กบข. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และ 3 รางวัลหน่วยงานคุณภาพ สะท้อนถึงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกความต้องการของสมาชิก

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 (Digital Government Awards 2023) หน่วยงานที่มีการยกระดับองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จากนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566

โดย กบข. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 นับได้ว่า กบข. ได้มีการพัฒนาบริการดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองครอบคลุมทุกความต้องการของสมาชิก โดยเฉพาะเมนู My GPF & My GPF Twins บนแอป กบข. เครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนทางการเงินให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อวันเกษียณที่ดีกว่า และเป็นการช่วยกระตุ้นให้สมาชิกเห็นความสำคัญกับการวางแผนการเงินเพื่อวันเกษียณมากขึ้น

นอกจากนี้ กบข. ยังได้รับการพิจารณา 3 รางวัลหน่วยงานคุณภาพ ได้แก่ รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านบุคลากรดิจิทัล

4 รางวัลที่ กบข. ได้รับในครั้งนี้ สะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาบริการดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของสมาชิก ตั้งแต่วันที่เข้ารับราชการ จนถึงวันที่เกษียณราชการหรือออกจากราชการ และหลังออกจากราชการกับบริการออมต่อ รวมไปถึงการผลักดันให้หน่วยงานมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วยการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในหน่วยงาน อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ให้มีการจัดเก็บ ใช้งาน และเผยแพร่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”ดร. ศรีกัญญา กล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179

  

7 ธันวาคม 2566