หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม กบข.
1. ประเภทของ “เกษียณรุ่นพี่” ที่เปิดรับสมัคร (โปรดระบุ)
        ประเภทที่ 1 : สำหรับท่านที่มีการวางแผนออมเงินเพื่อเกษียณมาก่อน ทำให้ปัจจุบันมีเงินออมใช้อย่างเพียงพอ และต้องการถ่ายทอดประสบการณ์วางแผนออมเงินเพื่อเกษียณของท่าน เพื่อเป็นแนวทางที่ดีให้กับสมาชิก กบข. รุ่นน้อง 
        ประเภทที่ 2 : สำหรับท่านที่ไม่มีการวางแผนออมเงินเพื่อเกษียณมาก่อน ทำให้ปัจจุบันคาดว่าจะมีเงินออมไม่เพียงพอสำหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณของท่าน และต้องการสะท้อนปัญหาของการไม่ได้วางแผนออมเงินเพื่อเกษียณมากพอมาตั้งแต่รับราชการ เพื่อให้สมาชิก กบข. รุ่นน้องได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงของท่าน 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร “เกษียณรุ่นพี่” 
        (1) สมาชิก กบข. เกษียณมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี  
        (2) สามารถบอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตหลังเกษียณและการบริหารเงินหลังเกษียณของท่านได้ เช่น มีแหล่งรายได้หรืออาชีพหลังเกษียณอะไรบ้าง มีรายจ่ายหรือภาระหนี้หลังเกษียณในแต่ละเดือนประมาณเท่าไหร่ มีวิธีการบริหารเงินออมที่มีอยู่อย่างไร 
        (3) กรณีท่านประสงค์จะถ่ายทอดเรื่องราวของท่านในรูปแบบวิดีโอ ท่านสามารถให้ทีมงาน กบข. ถ่ายทำวิดีโอในบริเวณสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ใกล้เคียงได้ โดยใช้เวลาถ่ายทำประมาณ 1 วัน  
        (4) กรณีที่ท่านประสงค์จะเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับทีมสัญจรของ กบข. ท่านสามารถบรรยายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณและการบริหารเงินหลังเกษียณของท่านบนเวทีได้ประมาณครั้งละ 30 นาที  โดย กบข. จะพิจารณาเรียนเชิญท่านเมื่อ กบข. จัดบรรยายในสถานที่ที่ใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยของท่าน  

2.  วิธีการสมัครและสิ่งที่ท่านจะได้รับ 
        (1) พิมพ์/เขียน หรืออัดคลิปวิดีโอ เลือกประเภทของ “เกษียณรุ่นพี่” ที่ต้องการสมัคร แนะนำตนเองสั้นๆ บอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตหลังเกษียณ หรือสะท้อนปัญหาของการไม่ได้วางแผนออมเงินก่อนเกษียณ และ สิ่งที่อยากบอกรุ่นน้องให้เตรียมพร้อมก่อนเกษียณ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ หรือ วิดีโอไม่เกิน 3 นาที 
        (2) ส่งข้อความหรือคลิปวิดีโอมาที่ E-mail : member@gpf.or.th  หรือ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัครได้ทางไลน์ โครงการ “เกษียณรุ่นพี่” โดยคลิก https://lin.ee/oQPRpQz หรือ แสกน QR Code 
        (3) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 
        (4) ท่านที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมการถ่ายทำวิดีโอแล้วเสร็จ หรือได้รับคัดเลือกให้เป็นวิทยากรรับเชิญจะได้รับของที่ระลึกจาก กบข. 

3.  เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
        (1) คัดเลือกจากการถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตหลังเกษียณและการบริหารเงินหลังเกษียณที่น่าสนใจ โดยหากสามารถสะท้อนปัญหาของการไม่ได้วางแผนออมเงินก่อนเกษียณมาก่อนได้อย่างชัดเจน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดย กบข. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาคัดเลือกจากคลิปวิดีโอหรือการเขียนเล่าเรื่องที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตรงตามที่กำหนด  
        (2) การพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการตัดสินที่ กบข. แต่งตั้งขึ้น ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลของผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในทุกกรณี
        (3) กบข. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การสมัครหรือยกเลิกโครงการฯ ได้โดย กบข. จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
        (4) รายละเอียดการพิจารณาผู้สมัคร นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น จะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินที่ กบข. แต่งตั้งขึ้น  
12 มิถุนายน 2567