หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

สื่อเผยแพร่                                                                     


     เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารได้ไหมนะ

     การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ

     การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ

     หนังสือร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เปิดเผยได้หรือไม่

     ประกาศงบคลัง งบบัญชีพร้อมเอกสารแนบ เปิดเผยได้หรือไม่

     คำขอใบอนุญาตขอได้ไหมนะ

     ใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเปิดเผยได้ไหม

     การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้รับจ้างทำของ

     ผู้ร้องเรียนขอเอกสารการสอบข้อเท็จจริง หน่วยงานต้องแจ้งผู้ถูกร้องเรียนคัดค้านการเปิดเผยหรือไม่

     ข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

6 มีนาคม 2567