logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "เตรียมตัวพร้อม....เกษียณรับเงินทันใจ ครั้งที่ 3" เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ซึ่ง กบข. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้สำหรับเตรียมความพร้อมสมาชิกก่อนเกษียณในเดือนตุลาคม 2564 พร้อมตอบข้อสงสัยของสมาชิกเกี่ยวกับการตรวจสอบยอดเงิน กบข. การขอรับเงินคืน ตลอดจนการบริหารเงินหลังเกษียณ งานสัมนาดังกล่าวมีสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทั้งสิ้น 182 คน

ทั้งนี้ กบข. มีกำหนดจัดงานสัมมนาออนไลน์ครั้งต่อไปในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สมาชิกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “บริการสมาชิก” และเลือกเมนู “สัมมนา กบข. เพื่อสมาชิก” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GPF Contact Center โทร. 1179 Facebook กบข. หรือ Line กบข. พิมพ์ค้นหาไอดี @gpfcommunity13 พฤษภาคม 2564