หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กบข. ร่วมกับ ก.ล.ต. UN PRI และ AIMC จัดงานสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้แก่บุคลากรในตลาดทุน พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ PRI Signatories และมุมมองการลงทุนอย่างรับผิดชอบ มุ่งขับเคลื่อนภาคการเงินการลงทุนไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) องค์การสหประชาชาติ (UN) Principles for Responsible Investment (PRI) และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) จัดงานสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้แก่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ในหัวข้อ “Getting Started in Responsible Investment: An Introduction to Key Concepts, Practices and the PRI for Thai Market Participants” เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการเป็น PRI Signatories และแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ โดยงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า กบข. ในฐานะนักลงทุนสถาบันไทยที่ตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ (Sustainable Finance) ของภาคสถาบันนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง มุ่งผลักดันและขยายผลการบูรณาการกรอบการลงทุนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการดำเนินงานในทุกมิติภายใต้กรอบ PRI

สำหรับในปี 2565 กบข. ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์สู่การเป็น Sustainable Pension โดยตั้งเป้าหมายกำหนดเกณฑ์วัดผลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ นำไปสู่การวิเคราะห์ผลการลงทุนในธุรกิจ ESG พร้อมทั้งจัดทำและเผยแพร่รายงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

งานสัมมนาในครั้งนี้เป็นพันธกิจสืบเนื่องต่อจากโครงการ Sustainable Thailand 2021 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ อันเป็นกลไกสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมายสร้างความแข็งแกร่ง และสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาภาคการเงินการลงทุนไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลกสืบไป


  

           


8 ธันวาคม 2564


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้