หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม กบข.                                               


บข. ขอเชิญสมาชิกร่วมประกวดออกแบบคาแรคเตอร์สื่อสารของ กบข. (GPF Character Design Contest 2019)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีคาแรคเตอร์สำหรับใช้เป็นตัวเล่าเรื่องผ่านสื่อเผยแพร่ต่างๆ ของ กบข. ในการสื่อสารสมาชิกทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
 2. เพื่อให้สมาชิก กบข. ได้มีส่วนร่วมในการเสนอผลงานออกแบบและสร้างสรรค์คาแรคเตอร์สำหรับใช้ในกิจกรรมของ กบข.

ระยะเวลาการจัดประกวด

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด1-31ตุลาคม2562
คณะกรรมการตัดสินพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวด4-6พฤศจิกายน2562
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล15พฤศจิกายน2562

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

เงินรางวัลจากพันธมิตร กบข. รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท

- รางวัลที่ 1จำนวน 1 รางวัลรางวัลละ 20,000 บาท
- รางวัลที่ 2จำนวน 1 รางวัลรางวัลละ 10,000 บาท
- รางวัลพิเศษจำนวน 4 รางวัลรางวัลละ 5,000 บาท

และสำหรับ 10 ท่านแรกที่ส่งผลงานเข้าร่วมในการประกวด รับบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งต่อ 1 ท่าน

หลักเกณฑ์การให้คะแนนกติกา

 1. ผู้ร่วมประกวดจะต้องเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 2. ผู้ร่วมประกวดจะต้องติดตามทุกช่องทางสื่อสารของ กบข. (GPF Community) ได้แก่ กดถูกใจและ กด See First ที่ Facebook page กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กดเพิ่มเพื่อนที่ Line @GPFcommunity และลงทะเบียนเข้าใช้ My GPF Application
 3. ผู้ร่วมประกวดส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม
 4. ผู้ร่วมประกวดส่งผลงานคาแรคเตอร์สื่อสารของ กบข. ดังนี้
  • ไม่จำกัดรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือวาดและลงสีด้วยมือได้
  • กรณีออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ส่ง 2 ไฟล์ ได้แก่
   1. ไฟล์ภาพสกุลไฟล์ .jpeg หรือ .png ที่่มีค่าความละเอียดของภาพ (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 300 dpi ขนาดไฟล์ภาพไม่ต่ำกว่า 1 MB
   2. ไฟล์ต้นฉบับสกุลไฟล์ Ai หรือ PSD
  • กรณีออกแบบโดยใช้การวาดและลงสีด้วยมือ ให้สแกนภาพส่งมาเป็นไฟล์ .jpeg .png หรือ .pdf ได้ (ให้เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ด้วย)
  • ผลงานที่ส่งมาจะต้องแสดงคาแรคเตอร์ภาพเต็มตัว ยืนในท่าตรง หรือท่าทางที่สามารถมองเห็นรายละเอียดของคาแรคเตอร์ได้อย่างชัดเจนที่สุด ประกอบด้วยแบบคาแรคเตอร์ด้านต่าง ๆ ดังนี้
   1. ด้านหน้า (Front)
   2. ด้านข้าง (Side) จะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวา หรือทั้งสองด้านก็ได้
   3. ด้านหลัง (Back)
  • ตั้งชื่อคาแรคเตอร์ และเขียนหรือพิมพ์อธิบายแนวคิดการออกแบบคาแรคเตอร์ในใบสมัคร โดยไม่จำกัดความยาว
 5. ผู้ร่วมประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล โดยดำเนินการส่งผลงาน ดังนี้
  • กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง กรณีเป็นทีมต้องระบุข้อมูลของทุกคนในทีม รวมทั้งกำหนดตัวแทน 1 คน เป็นผู้ประสานงาน


                        ดาวน์โหลด ใบสมัครประกอดออกแบบตัวละครเล่าเรื่อง

                        เอกสารประกอบการสมัคร 

  • ส่งผลงานและใบสมัครทางอีเมล gpf.activity@gmail.com หรือส่งผลงานและใบสมัครด้วยการ อัปโหลดไฟล์บนเว็บไซต์สำหรับฝากไฟล์ เช่น Google Drive WeTransfer Dropbox ฯลฯ แล้วแนบลิงก์มาในอีเมล
  • ตั้งชื่อเรื่องอีเมล (Subject) สำหรับส่งผลงาน ดังนี้ “สมาชิก กบข. - GPF. ชื่อคาแรคเตอร์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้” (ตัวอย่าง: สมาชิก กบข. - GPF. เป๋าตังค์)

   6. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ: การพิจารณาอันดับคณะกรรมการตัดสินอาจเรียกผู้เข้าเกณฑ์ทั้ง 6 ผลงานมานำเสนอผลงานด้วยตนเอง ในวันประชุมพิจารณาตัดสิน หรือในวันมอบรางวัล เพื่อพิจารณาลำดับรางวัลในขั้นตอนสุดท้าย ตามความเหมาะสม (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตัดสิน)

เงื่อนไขเข้าร่วมประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลงผลงานของบุคคลอื่น หรือส่งผลงานในนามของบุคคลอื่น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นหรือสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลอื่น และไม่อนุญาตให้ใช้ผลงานใดที่มีลักษณะส่อไปทางลามกอนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ ดูหมิ่นสถาบัน ศาสนาไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม
 2. ผลงานที่ส่งต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่สำหรับการจัดประกวดในครั้งนี้ เป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ในสื่อใด ๆ รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียทุกประเภทมาก่อน ไม่เป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ และไม่เคยส่งผลงานนี้ในงานอื่น ๆ มาก่อน
 3. ผู้ส่งผลงานตกลงให้ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด รวมถึงไฟล์ต้นฉบับ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ ตลอดจนสิทธิ์อื่นใดในผลงานดังกล่าวตกเป็นของ กบข.
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ โดยต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ยินดีให้ กบข. นำผลงานที่ส่งเข้าประกวด เผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการใด ๆ ตามที่ทาง กบข. พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือก กบข. อาจมีการปรับแก้ และนำไปพัฒนาเพื่อความเหมาะสมสำหรับการนำมาใช้จริง โดยไม่ต้องขออนุญาตและเสียค่าลิขสิทธิ์หรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
 6. หากปรากฏว่า ผู้ส่งผลงานมีการทำผิดกฎ-กติกา เช่น ภาพที่ส่งมามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือ ทำผิดกติกาการประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการตัดสินมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรายนั้น แม้ว่าจะได้รับการพิิจารณาได้รับเงินรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หรือแม้ว่าจะได้รับการพิิจารณาได้รับเงินรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว แต่ต่อมาภายหลัง กบข. ได้รับการท้วงติงและพิจารณาเห็นว่ามีการทำผิดกฎ-กติกาจริง กบข. สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนเงินรางวัลได้ทั้งหมด
 7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกฎ-กติกาไม่ครบถ้วน หรือไม่เข้าใจกฎ-กติกาเป็นอันขาด และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด
 8. กบข. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎ-กติกา เงื่อนไข รายละเอียดการประกวดทั้งหมด และสามารถยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินในทุกกรณีให้ถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด ผู้เข้าร่วมประกวดยอมรับผลการตัดสิน รวมถึงกฎ-กติกาและเงื่อนไขการตัดสินทุกประการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

Line: @gpfcommunity

อีเมล: gpf.activity@gmail.com4 มิถุนายน 2562