logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สื่อเผยแพร่
    รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนพฤษภาคม 2563

    รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนมิถุนายน 2563

    รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนกรกฎาคม 2563

    รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนสิงหาคม 2563

    รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนกันยายน 2563

    รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนตุลาคม 2563

2 พฤศจิกายน 2563