logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สื่อเผยแพร่




     รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนสิงหาคม 2564

     รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนกรกฎาคม 2564

     รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนมิถุนายน 2564


     รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนพฤษภาคม 2564


     รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนเมษายน 2564


     รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนมีนาคม 2564


     รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564


     รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนมกราคม 2563


     รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนธันวาคม 2563


     รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563


     รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนตุลาคม 2563

      รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนกันยายน 2563


     รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนสิงหาคม 2563


     รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนกรกฎาคม 2563


     รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนมิถุนายน 2563


    รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้กับสื่อมวลชนประจำเดือนพฤษภาคม 2563

10 กันยายน 2564