จัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การขึ้นทะเบียนคู่ค้า
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี พ.ศ. จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้าง
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2566 55 49 59 37 59 47 52 61
2565 37 25 49 24 48 65 38 52 40 51 64 100
2564 80 27 51 23 46 33 34 36 50 38 50 85
2563 37 51 35 29 28 33 39 51 48 44 58 70
2562 58 25 47 49 60 45 39 36 54 44 55 60
2561 15 44 36 41 46 43 36 46 54 69 48 60