ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


สมัครงาน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
  • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Operation)
งานบริหาร 2
  • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD)
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (บัญชีเงินลงทุน)
งานกิจกรรมองค์กร 1
  • เลขานุการผู้บริหารกลุ่มงานกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร
วิจัยและกลยุทธ์การลงทุน 2
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
  • เลขานุการผู้บริหารกลุ่มงานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน
ปฏิบัติการ 1
  • ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายปฎิบัติการลงทุน / ส่วนงาน Performance and Data Management