เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

ตำแหน่งที่สมัคร
ประวัติส่วนตัว
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
เอกสารแนบ
ประวัติการทำงาน (Resume)*
ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 10mb
Transcript 1*
ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 10mb
Transcript 2
ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 10mb
เอกสารอื่นๆ
ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 10mb
เอกสารอื่นๆ
ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 10mb
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) : สำหรับการสมัครงาน

โดยที่ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ กบข. จะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้นภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ดังต่อไปนี้

1. กบข. จะเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เพศ วันเดือนปีเกิด ลายมือชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ รวมทั้งจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือและรูปภาพใบหน้า) เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครงาน เช่น อายุ สัญชาติ สถานะบุคคลล้มละลาย ประวัติการศึกษา ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงานและการถูกลงโทษทางวินัย การมีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำหรือแข่งขันกับกิจการของ กบข. เป็นต้น

(2) การสัมภาษณ์งาน การทดสอบบุคลิกภาพและอุปนิสัย หรือการทดสอบความรู้อื่น เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานของ กบข.

(3) เก็บรวบรวมไว้เพื่อพิจารณาตำแหน่งงานที่ กบข. จะเปิดรับใหม่ในอนาคต

(4) การจัดทำหนังสือแจ้งผลการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดทำ จัดหา หรือจัดให้มีบัตรประจำตัว เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล รวมทั้ง User Name และ Password เพื่อการอนุญาตให้ใช้งานระบบสารสนเทศ

2. กบข. จะให้การคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ามิให้เกิดการรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และ กบข. จะลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่จัดทำใบสมัครนี้ และในระหว่างที่ กบข. จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไว้ดังกล่าว ข้าพเจ้าอาจขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจะทำให้ กบข. ไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และไม่อาจพิจารณาคัดเลือกข้าพเจ้าเป็นพนักงานของ กบข. ได้

4. ข้าพเจ้าสามารถติดต่อ กบข. เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0 2636 1000
อีเมล :

(2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0 2636 1000
อีเมล :