logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

สมัครงาน

ตำแหน่งที่สมัคร
บาท
ประวัติส่วนตัว
ปี
ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 10mb
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
เอกสารแนบ
ประวัติการทำงาน (Resume)*
ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 10mb
Transcript 1*
ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 10mb
Transcript 2
ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 10mb
เอกสารอื่นๆ
ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 10mb
เอกสารอื่นๆ
ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 10mb
ประวัติอื่นๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) : สำหรับการสมัครงาน

โดยที่ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ กบข. จะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้นภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ดังต่อไปนี้

1. กบข. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติอาชญากรรมจากส่วนราชการ ตรวจสอบประวัติการทำงานจากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน จัดทำสัญญาการปฏิบัติงาน บรรจุแต่งตั้ง จ่ายค่าตอบแทนและจัดสวัสดิการ รวมทั้งบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ กบข.

2. กบข. จะให้การคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ามิให้เกิดการรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และ กบข. จะลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่จัดทำใบสมัครนี้ และในระหว่างที่ กบข. จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไว้ดังกล่าว ข้าพเจ้าอาจขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า จะทำให้ กบข. ไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และไม่อาจพิจารณาคัดเลือกข้าพเจ้าเป็นพนักงานของ กบข. ได้

4. ข้าพเจ้าสามารถติดต่อ กบข. เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้ที่ “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เลขที่ 990 ชั้น 4 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0 2636 1000