ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


สมัครงาน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
 • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Operation)
งานบริหาร 2
 • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (บัญชีเงินลงทุน)
งานบริหารเงินกองทุน 1
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
งานกิจกรรมองค์กร 2
 • เลขานุการผู้บริหารกลุ่มงานกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
Thai Administration Services 1
 • เจ้าหน้าที่กำกับคุณภาพทะเบียนจ่าย บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (TAS)
วิจัยและกลยุทธ์การลงทุน 2
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
 • เลขานุการผู้บริหารกลุ่มงานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน
ปฏิบัติการ 1
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายปฎิบัติการลงทุน / ส่วนงาน Performance and Data Management
สมาชิกสัมพันธ์ 1
 • ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายสื่อสารสมาชิก