เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การอบรมเรื่องจริยธรรมในการ Orientation พนักงานใหม่

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดอบรมความรู้ให้กับพนักงานใหม่ ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับองค์กร กฎระเบียบต่างๆ ในการทำงานและจริยธรรมในการปฎิบัติงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในองค์กรและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ รวมทั้งมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

รูปที่ 1