เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.
คณะกรรมการ กบข. และสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการ กบข.
สรุปรายงานการประชุม
นายลวรณ แสงสนิท
นายลวรณ แสงสนิท
ประธานกรรมการ กบข.
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการด้านการตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  2563 - 2564 รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  2561 - 2563 ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
  2560 - 2561 ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 สำนักงบประมาณ
  2559 - 2560 ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3 สำนักงบประมาณ
  2558 - 2559 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่และการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ
  ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่ 2 สำนักงบประมาณ
  2558 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 สำนักงบประมาณ
  2557 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 และ 4 สำนักงบประมาณ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
  กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
  - กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Law (Trade Practices Law), The University of Sydney, Australia
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  Certificate Public Sector Management and Organization Change, The Australian National University, ออสเตรเลีย
  หลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตร East Asian Public Sector Leadership Challenges, National Graduate Institute for Policy Study, Tokyo, Japan
  หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2563 - ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2561 - 2563 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
  2561 - 2563 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  2559 - 2561 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
  2559 ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  2558 - 2559 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2551 - 2558 กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2550 - 2551 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายต่างประเทศ สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2547 - 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
  กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
  กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
  กรรมการ คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
เลขาธิการ ก.พ.

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขานโยบายสาธารณะ (ทุนรัฐบาล) Claremont Graduate University, USA
  ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ (ทุนรัฐบาล) Claremont Graduate University, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Board Essentials Program (BEP) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
  หลักสูตร TIJ – IGLP Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law & Policy สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน เลขาธิการ ก.พ.
  2559 - 2564 รองเลขาธิการ ก.พ.
  2557 - 2559 ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
  2554 - 2557 อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ
  2552 - 2554 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  2551 - 2552 ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
  คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
  คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
  คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
  คณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจำการในต่างประเทศ
  คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาเฉพาะกิจ ศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ.2566-2570
  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต
นายดนุชา พิชยนันท์
นายดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท M.S. Engineering Management,George Washington University, USA
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรนานาชาติระยะสั้นสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD 2020 : Resilient Leader ร่วมกับ Institute for Global Law & Policy (IGLP) Harvard University, USA)

ประวัติการทำงาน

 • 2563 – ปัจจุบัน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  2559 – 2563 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  2556 – 2559 ที่ปรึกษาด้านนโนยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการส่งเสริมการลงทุน
  กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  กรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
  เลขานุการที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ
  กรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
นายพรชัย ฐีระเวช
นายพรชัย ฐีระเวช
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ครุศาสตร์ (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) Notre Dame College, USA
  ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) สำนักงานงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2564 รองปลัดกระทรวงการคลัง
  2559 – 2564 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)
  2558 – 2559 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  กรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
นางอลิศรา มหาสันทนะ
นางอลิศรา มหาสันทนะ
รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (แทน) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นายสรรเสริญ นามพรหม
นายสรรเสริญ นามพรหม
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน
นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร
นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการฝ่ายตุลาการ
นายศักดา ช่วงรังษี
นายศักดา ช่วงรังษี
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ
ผศ.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย
ผศ.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษานายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประวัติการศึกษา


นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์
นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
พล.ต.ต. ศุภเศรษฐ์ โชคชัย
พล.ต.ต. ศุภเศรษฐ์ โชคชัย
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตำรวจ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Business Administration, City University of Seattle, USA
  ปริญญาโท Master of Public Administration, City University of Seattle, USA
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การฝึกอบรม

 • FBI Session 205, FBI National Academy Virginia, USA
  หลักสูตรผู้กำกับการ สถาบันพัฒนาข้าราชตำรวจ
  หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) วิทยาลัยการตำรวจ

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
  2563 - 2564 รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  2561 - 2563 ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ
  2560 - 2561 ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  2558 - 2560 ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
  2553 - 2558 รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว

พล.ร.อ. วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
พล.ร.อ. วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
ผู้แทนสมาชิกข้าราชทหาร

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
  หลักสูตรโรงเรียนชั้นต้นพรรคนาวิน
  หลักสูตร Target Motion Analysis and Acoustic Analysis ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  หลักสูตร Basic Submarine Operation ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประวัติการทำงาน

 • 2565 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา
  2564 - 2565 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  2563 – 2564 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ
  2562 – 2563 ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  2561 – 2562 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ
  2560 – 2561 รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
  2559 – 2560 รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
  2558 – 2559 ประจำกองเรือยุทธการ (ศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ)
  2555 – 2558 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำกรุงลอนดอน และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงออสโล, ประจำกรุงโคเปนเฮเกน และประจำกรุงสต๊อคโฮม
  2554 – 2555 ประจำกรมข่าวทหารเรือ
  2551 – 2554 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  2550 – 2551 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ
  2548 – 2550 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหารเรือ
  2546 – 2548 รองผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  2546 ผู้บังคับการเรือหลวง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ
  กรรมการบริหารสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล
นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Arts (Political Science) Sul Ross State University, USA
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหัสวรรษใหม่ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
  หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลั

ประวัติการทำงาน

 • 2566 - ปัจจุบัน เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2562 - 2566 รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2559 - 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2555 - 2559 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2547 - 2555 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2547 ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2544 - 2546 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 8 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2542 - 2544 หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิชาการ 3 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2541 เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
  2539 - 2541 เลขานุการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
  2534 - 2539 เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  2534 บุคลากร กองอัตรากำลังและส่งเสริมสรรถภาพ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  2532 - 2534 ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลปกครอง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับตุลาการศาลปกครองและผู้บริหารศาลปกครอง ณ องค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลปกครองไทยและองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป (European Public Law Organization: EPLO)

ประวัติการทำงาน

 • 2563 - ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด
  2560 - 2563 ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดชอบอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด
  2559 - 2560 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
  2552 - 2559 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  2551 - 2552 รองอธิบดีศาลปกครองระยอง
  2545 - 2551 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

นางสาวบรรลูน ศิริสิงห์สังชัย
นางสาวบรรลูน ศิริสิงห์สังชัย
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การฝึกอบรม


ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน


นายจักรกฤช ตันเลิศ
นายจักรกฤช ตันเลิศ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.

การฝึกอบรม


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การฝึกอบรม

 • Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University, USA
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • รองประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
  ประธานกรรมการ OKEA ASA - Oslo Stock Exchange (OSE)
  นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
  กรรมการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  กรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford University, UK

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA
  หลักสูตร PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA

ประวัติการทำงาน

 • 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  2560 – 2563 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
  2558 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท.
  2557 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ ปตท.
  2556 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก ปตท.
  2554 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ปตท.
  2552 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ปตท.

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ ปตท. จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงินธนาคารแห่งประเทศไทย

นางประราลี รัตน์ประสาทพร
นางประราลี รัตน์ประสาทพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • Insead Business School, Advance Management Program, France
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of Alabama at Birmingham, USA
  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC) ปี 2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD 2020 : The Resilient Leader) ปี 2021 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  IFRS & Portfolio Management e-Tax Blockchain 2020
  Legal Strategies for Personal Data Management, Chulalongkorn University 2019
  Innovations Payment, MasterCard, England 2018
  Fintech Strategy and Innovation Payment System, Plug and Play and MasterCard, Singapore 2018
  SAS Global Forum 2018 (Executive Program), SAS Software, USA 2018
  Blockchain in Government, Trueventus, Singapore 2018
  Singapore Fintech Festival 2018, Baker McKenzie, Singapore 2018
  Co-Creation Workshop VISA International, Singapore 2017
  Innovations Payment - MasterCard Asia/Pacific, VISA International, MSI Global Private Limited Singapore 2017
  Google Next 2017, Google Cloud Platform, APAC, USA
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Digital Solutions บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด
  2563 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด
  2562 - 2563 กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด
  2559 - 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย และผู้บริหารองค์กรนวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  2557 - 2563 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัท กรุงไทย ธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท กรงุไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด
  กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
  ประธานบริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business Administration with Finance, Case Western Reserve University, USA
  Bachelor of Science in Finance, University of Findlay, USA

การฝึกอบรม

 • นักบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง
  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 231/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  รองผู้อำนวยการ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
  รองผู้อำนวยการ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศสิงค์โปร์
  กรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
  กรรมการองค์การเภสัชกรรม
  กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)