logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     กบข. ให้ความสำคัญกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดให้งานบริหารองค์กรเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ กบข. กบข. มีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อให้การกำหนดนโยบายและการดำเนินงานสอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตราฐานสากล อีกทั้งยังรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งหวังให้พนักงานเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งหวังให้วัฒนธรรมองค์กรมีการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกบข. มีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งในส่วนที่กำหนดเป็นแผนงานยุทธศาสตร์องค์กร และการดำเนินการที่เป็นงานประจำ ซึ่งปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  1. การวางแผนอัตรากำลังคน
  2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Flow)
  3. การพัฒนาบุคลากร
  4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  5. การส่งเสริมจรรยาบรรณและรักษาวินัยของพนักงาน
  6. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามข้อบังคับคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยการพนักงาน ได้กำหนดนโยบายแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ในหมวดต่าง ๆ เช่น การบรรจุแต่งตั้ง โครงสร้างอัตราเงินเดือน สิทธิสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน การกำหนดวันลา การประเมินการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ค่าชดเชย และ กบข. ได้กำหนด

นอกจากในการบริหารทรัพยากรบุคคล กบข. ได้นำระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น การขออนุมัติฝึกอบรม การขอลา การคำนวณเงินเดือนและค่าล่วงเวลา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลจัดเก็บประวัติของพนักงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกิจการบริหารงานทรัพยากรบุคคลPrivacy Notice

โดยที่ กบข. จัดตั้งขึ้นและมีพันธกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกอบกับประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 มีข้อกำหนดให้ กบข. ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถือปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ “พนักงานและลูกจ้างของ กบข. รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของพนักงานและลูกจ้างของ กบข. ประกอบด้วยบิดามารดา คู่สมรส และบุตร” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ดังนั้น กบข. จึงขอแจ้งความประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบดังต่อไปนี้

1. กบข. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เพศ วันเดือนปีเกิด ลายมือชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเลขบัญชีธนาคาร รวมทั้งจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือ หรือรูปภาพใบหน้า) เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงด้วยวิธีการกรอกข้อมูลในเอกสาร บันทึกข้อมูลเสียงหรือภาพ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามแต่ กบข. จะเห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 (1) กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง : กบข. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม บรรจุแต่งตั้ง กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง ประเมินผลการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถ จ่ายค่าตอบแทน จัดสวัสดิการ ดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ การตรวจสอบและยืนยันประวัติการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของพนักงานและลูกจ้าง และการบริหารงานทรัพยากรบุคคลส่วนอื่นของ กบข. ภายใต้ข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการพนักงานหรือลูกจ้างที่ กบข. กำหนด ซึ่งหาก กบข. ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล จะทำให้ กบข. ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

 (2) กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในครอบครัวของพนักงานและลูกจ้าง : กบข. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในครอบครัวของพนักงานและลูกจ้าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อเมื่อเกิดเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉินในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งเพื่อการจัดสวัสดิการภายใต้ข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการพนักงานหรือลูกจ้างที่ กบข. กำหนด ซึ่งหาก กบข. ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล จะทำให้ กบข. ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

2. ในกรณีที่ กบข. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 กบข. จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเสียก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้หรือเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการตามคำสั่งของผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

3. กบข. จะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และมีคุณภาพ รวมทั้งให้การคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ กบข. กำหนด เพื่อมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกิดการรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

4. กบข. จะลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ได้อีกต่อไป หรือถูกจัดเก็บมาเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่พนักงานหรือลูกจ้างสิ้นสุดการปฏิบัติงานกับ กบข. เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

5. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเข้าถึง ขอสำเนา หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือขอให้ กบข. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม หรือขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมาย ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอใช้สิทธิดังกล่าว แต่ กบข. ไม่ดำเนินการให้ตามความประสงค์ กบข. จะบันทึกเหตุผลในการปฏิเสธการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นหลักฐาน และในกรณีเช่นว่านี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนกรณีดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดที่ กบข. ปฏิบัติไม่เป็นตามกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

6. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจติดต่อกับ กบข. ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ กบข. แต่งตั้งขึ้นตามข้อมูลดังต่อไปนี้

(1)  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

  เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  โทร. 0 2636 1000 / เว็บไซต์ : www.gpf.or.th

(2)  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

  เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  โทร. 0 2636 1000 เว็บไซต์ www.gpf.or.th