เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.


นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     กบข. ให้ความสำคัญกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดให้งานบริหารองค์กรเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ กบข. กบข.มีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อให้การกำหนดนโยบายและการดำเนินงานสอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตราฐานสากล อีกทั้งยังรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งหวังให้พนักงานเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งหวังให้วัฒนธรรมองค์กรมีการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกบข. มีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งในส่วนที่กำหนดเป็นแผนงานยุทธศาสตร์องค์กร และการดำเนินการที่เป็นงานประจำ ซึ่งปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  1. เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
  2. การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)
  3. วัฒนธรรมองค์กร In GPF We TRUST
  4. ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามข้อบังคับคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยการพนักงาน ได้กำหนดนโยบายแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ในหมวดต่าง ๆ เช่น การบรรจุแต่งตั้ง โครงสร้างอัตราเงินเดือน สิทธิสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน การกำหนดวันลา การประเมินการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ค่าชดเชย และ กบข. ได้กำหนด

นอกจากในการบริหารทรัพยากรบุคคล กบข. ได้นำระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น การขออนุมัติฝึกอบรม การขอลา การคำนวณเงินเดือนและค่าล่วงเวลา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลจัดเก็บประวัติของพนักงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล