เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.


นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การขับเคลื่อนจริยธรรมการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของพนักงาน กบข.
การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts

โดยที่เป็นการสมควรประกาศแนวทางการปฏิบัติตนตามจริยธรรมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน กบข. ได้แก่ เลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติตนที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ดังนี้