เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.
แผนการบริหารงาน

แผนยุทธศาสตร์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พ.ศ. 2567 - 2570 จัดทำภายใต้วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งกองทุน คือ

 • 1. เป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ
 • 2. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
 • 3. จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก

วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการกองทุนในระยะยาว คือ การมุ่งเน้นดูแลกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ สมาชิก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ พนักงาน อีกทั้งยังมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนมีส่วนต่อการขยายขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดย กบข. ดำเนินแผนงานผ่านยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่

เป้าหมาย : สร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน :อัตราผลตอบแทนการลงทุนระยะยาว เท่ากับ CPI + 2.00%

นโยบายการลงทุนของ กบข. คือ การบริหารเงินโดยเน้นความปลอดภัยของเงินต้นและการสร้างผลตอบแทนระยะยาวภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม (Risk-Adjusted Return) โดยคำนึงถึงหน้าที่การเป็นผู้บริหารเงินออม (Fiduciary Duty) ให้กับสมาชิก ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้สมาชิกมีเงินเพียงพอ ณ เกษียณ

แนวทางดำเนินงานหลัก
 1. การทบทวนกำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ทั้งในระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น
 2. การศึกษาเพื่อการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ Co-Investment, Thematic Investing และ Impact Investingเป้าหมาย :เพิ่มระดับความไว้วางใจของสมาชิกต่อ กบข.
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน :คะแนนความไว้วางใจของสมาชิกอยู่ในระดับ 85%

กบข. มุ่งยกระดับความไว้วางใจของสมาชิกใน 6 มิติหลัก คือ การสื่อสาร การให้ความช่วยเหลือ ความเชี่ยวชาญคุณค่าร่วม ความซื่อสัตย์ และ ผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนการบริหารจัดการกองทุนในภาพรวม ดังนั้น กบข. จึงพัฒนาการดำเนินงานในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกมีความรู้และความเข้าใจต่อการบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณ กำหนดเป้าหมายทางการเงิน และตัดสินใจบริหารจัดการเงินลงทุนของตนเอง

แนวทางดำเนินงานหลัก
 1. การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยสมาชิกประมาณการเงิน ณ เกษียณ
 2. การทบทวนความเพียงพอ ณ เกษียณ เพื่อจัดกลุ่มสมาชิก (Segmentation)
 3. การส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้และบริหารเงินลงทุนเพื่อบรรลุการมีอิสรภาพทางการเงินเป้าหมาย :
 1. เพิ่มทางเลือกการรับผลตอบแทนรูปแบบอื่นให้กับสมาชิก
 2. พัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับทิศทางอนาคตขององค์กร
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน :
 1. มีผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มทางเลือกในการรับผลตอบแทนรูปแบบอื่นให้กับสมาชิกและแนวทางดำเนินการในระยะ 5 ปี
 2. มีผลการศึกษาทบทวนลักษณะงาน โครงสร้างตำแหน่ง และโครงสร้างองค์กร และแนวทางดำเนินการในระยะ 5 ปี
จากการสำรวจ กบข. พบว่าสมาชิกต้องการทางเลือกใหม่ ๆ ในการรับผลตอบแทน ทั้งในรูปตัวเงิน (Financial) และที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Non-Financial) จึงนำไปสู่การริเริ่มศึกษาการเพิ่มทางเลือกในการรับผลตอบแทนรูปแบบอื่นให้กับสมาชิก ทั้งนี้ กบข. ตระหนักดีว่ากลไกสำคัญในการบริหารจัดการกองทุนและแผนดำเนินงานให้บรรลุความสำเร็จ คือ การที่พนักงาน กบข. ทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายรอบตัว และทุ่มเททำงานเพื่อสมาชิก

แนวทางดำเนินงานหลัก
 1. การศึกษาทบทวนเพื่อเพิ่มทางเลือกการรับผลตอบแทนรูปแบบอื่นให้กับสมาชิก
 2. การศึกษาทบทวนลักษณะงาน โครงสร้างตำแหน่ง และโครงสร้างองค์กรเพื่อพัฒนาศักยภาพ ดึงดูด และรักษาพนักงานให้ผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน