logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


แผนงานและผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์จำนวนแผนงาน
เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามแผนรวม
1. งานลงทุน
3-3
2. งานสมาชิก4-4
3. งานองค์กร3-3
รวม10-10
INV1 ทบทวนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA) และระยะกลาง (MTAA)


           INV1.1 Life Path

เป้าหมาย :  
เสนอข้อสรุปผลการศึกษา Life Path ต่อคณะกรรมการ กบข.

ผลการดำเนินงาน :

ศึกษาแนวคิดและรูปแบบ Glide Path ของกองทุนต่าง ๆ  ที่มี Life Cycle Strategy เป็นแผนหลัก รวมถึงตัวแปรอื่นๆ ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   

           INV1.2 Sustainable Pension

เป้าหมาย :  
จัดทำรายงานการดำเนินงานตามเป้าหมาย SDGs

ผลการดำเนินงาน :

กำหนดโครงการจัดทำรายงาน พร้อมรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำรายงาน รวมถึงประเมินสถานะการดำเนินงานของ กบข. เทียบกับข้อแนะนำของ UN Principles for Responsible Investment (PRI) และแนวปฏิบัติของกองทุนบำนาญชั้นนำ (Good Practices) ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
INV2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานลงทุนและลดความเสี่ยงจากระบบ Bonanza


เป้าหมาย :  
คัดเลือกระบบงานลงทุน พร้อมจ้างที่ปรึกษา System Management Advisor ได้สำเร็จ

ผลการดำเนินงาน :

อยู่ระหว่างคัดเลือกผู้ให้บริการระบบงานลงทุน ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
INV3 เพิ่มแผนทางเลือกการลงทุน


เป้าหมาย :  
ศึกษา/ออกแบบแผนลงทุนใหม่ + สมาชิกที่เข้าใจความแตกต่างและเลือกแผนการลงทุนเพิ่มขึ้น 10%

ผลการดำเนินงาน :

เปิดให้บริการแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น1 ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดให้บริการแผนทองคำและตราสารหนี้ต่างประเทศ ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
M1 คู่แฝดดิจิทัล (Digital Twins)

เป้าหมาย :  
เปิดให้บริการแบบจำลองคู่แฝดดิจิทัล และผู้ลงทะเบียนมากกว่า 50% สร้างแบบจำลอง

ผลการดำเนินงาน :

อยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมคำนวณ ให้สอดคล้องต่อผลการวิจัยความสนใจสมาชิกต่อ Application ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหน

สถานะ :   
M2 ทบทวนผลสัมฤทธิ์กฎหมาย กบข. (GPF Law)


เป้าหมาย :  
คณะกรรมการ กบข. อนุมัติร่างกฏหมายเพื่อส่งเรื่องให้กระทรวงการคลัง

ผลการดำเนินงาน :

จัดสัมมนาหน่วยงานระดับนโยบายเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย กบข. ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
M3 GPF Research House


เป้าหมาย :  
ดำเนินงานวิจัยครบตามแผนที่กำหนด และเปิดให้บริการ GPF Point

ผลการดำเนินงาน :

·   ดำเนินงานวิจัยตามขอบเขตของงานวิจัยประจำปี 2565 จำนวน 12 งานวิจัย

·     เปิดให้บริการ GPF Point เมื่อ 15 กรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
M4 Leave No Member Behind


เป้าหมาย :  
ดำเนินโครงการ Sandbox และสมาชิกไม่น้อยกว่า 10% มีพฤติกรรมการบริหารการเงินที่เปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลการดำเนินงาน :

ดำเนินโครงการ Sandbox เพื่อส่งเสริมการบริหารเงินของสมาชิก จำนวน 3 โครงการ ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
ORG1 รีเอนจิเนียร์กระบวนการทำงาน (Business Process Re-engineering)

เป้าหมาย :  
พัฒนา/ปรับปรุงระบบและกระบวนการด้านสมาชิกและด้านสำนักงาน จำนวน 5 งาน

ผลการดำเนินงาน :

อยู่ระหว่างพัฒนา/ปรับปรุงระบบและกระบวนการด้านสมาชิก และด้านสำนักงาน ขณะนี้ดำเนินงานเสร็จแล้ว 2 งาน ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
ORG2 ความก้าวหน้าทางอาชีพ, ผู้สืบทอดตำแหน่ง และ Best Employer Driven by Best Employees

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

ทบทวนผังความก้าวหน้าทางอาชีพ พัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งตามแผนพัฒนาที่กำหนและประเมินผลการพัฒนา รวมถึงดำเนินงานตามแผนปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร และ แผนงานโครงการ Best Employer ที่วางไว้ ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
ORG3 บทบาทและภาพลักษณ์ กบข. ในเวทีโลก (Global Platform)

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมสำคัญร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานของสำนักงานให้เทียบเท่ามาตฐานกองทุนบำนาญโลก

ผลการดำเนินงาน :

ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ กำหนดแนวทางจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันประเด็น ESG/SDGs + เข้าร่วมสื่อสารในเวทีโลกจำนวน 8 ครั้ง ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้