logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


แผนงานและผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์จำนวนแผนงาน
เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามแผนรวม
1. งานลงทุน
3-3
2. งานสมาชิก3-3
3. งานองค์กร3-3
รวม9-9
INV1 ทบทวนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA) และระยะกลาง (MTAA)


เป้าหมาย :  
นำเสนอ SAA ที่ได้ทบทวนใหม่แก่คณะกรรมการ

ผลการดำเนินงาน :

คัดเลือกที่ปรึกษาในการทบทวนแผน SAA และ MTAA ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
INV2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานลงทุนและลดความเสี่ยงจากระบบ Bonanza


เป้าหมาย :  
มีขอบเขตการพัฒนาระบบงานลงทุน และ Shortlist ผู้ให้บริการ

ผลการดำเนินงาน :

คัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและคัดเลือกผู้ให้บริการระบบงานลงทุน ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
INV3 เพิ่มแผนทางเลือกการลงทุน


เป้าหมาย :  
เปิดบริการแผนทางเลือกการลงทุนใหม่

ผลการดำเนินงาน :

นำผลการศึกษานโยบายและการบริหารแผนการลงทุนใหม่ (แผนหุ้นต่างประเทศและแผนหุ้น 65) พร้อมผลจากการทำวิจัยสมาชิกเรื่องการตั้งชื่อแผนลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการ กบข. ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
M1 Digital Twins หรือ คู่แฝดดิจิทัล

เป้าหมาย :  
สามารถทดสอบโปรแกรมต้นแบบกับกลุ่มตัวอย่าง

ผลการดำเนินงาน :

อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ Digital Twins ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
M2 แก้กฎหมาย กบข. เพื่อเพิ่มโอกาสทวีค่าเงินออมให้แก่สมาชิก


เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

· รมบัญชีกลางส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายแล้ว

· ยู่ระหว่างการแก้ไขระบบและประกาศ/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมาย

ทั้งนี้ สำนักงานดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
M3 GPF Research House สร้างความสัมพันธ์และความภักดีด้วยข้อมูล (Data Integrated CRM & Loyalty)


เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

·    อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ GPF Coin สำหรับการบริหารจัดการ Loyalty Program

·     ออกแบบการวิจัยสมาชิก + ทำการวิจัย 5 เรื่อง พร้อมจัดเก็บข้อมูลจากงานวิจัยในระบบฐานข้อมูล

ทั้งนี้ สำนักงานดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด
สถานะ :   
ORG1 รีเอนจิเนียร์กระบวนการทำงาน (Business Process Re-engineering)

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน


ผลการดำเนินงาน :

รีเอนจิเนียร์กระบวนการจัด 1) งานสัมมนา และ 2) งานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกแล้วเสร็จ โดยสามารถลดขั้นตอนการดำเนินงาน เพิ่มช่องทางและความรวดเร็วในการสื่อสาร ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและรวบรวม Business Requirement พร้อมออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ของ 3) งานกิจกรรม และ 4) งานฝึกอบรมสมาชิก ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
ORG2 ความก้าวหน้าและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career Path & Succession)

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

·     Career Path : เก็บข้อมูลเพื่อทำ Job Analysis + จัดกลุ่ม Job Family

·     Succession Plan & Talent Management : จัดทำ Success Profile

·     Organization Culture : จัดทำเนื้อหาสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร + จัดสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ทั้งนี้ สำนักงานดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด
สถานะ :   
ORG3 บทบาทและภาพลักษณ์ กบข. ในเวทีโลก (Global Platform)

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

·    อยู่ระหว่างการจัดทำ Human Rights Heatmap ของประเทศไทย ร่วมกับ UNEP และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำ Common Framework ในการแก้ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง

·     อยู่ระหว่างการเตรียมจัดงาน Sustainable Thailand Forum

·     เข้าร่วมประเมินในโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนที่จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ทั้งนี้ สำนักงานดำเิตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด
สถานะ :