รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆแผนงานและผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์จำนวนแผนงาน
เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามแผนรวม
1. ด้านสมาชิก7-7
2. ด้านการลงทุน3-3
3. ด้านบริหารองค์กร4-4
รวม14-14
A1 ขยายฐานการเข้าถึงและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิก (Member Engagement Boost Up)


เป้าหมาย :  
ขยานฐานการเข้าถึงและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิก +200%

ผลการดำเนินงาน :

เปิดให้บริการ LINE Official Account (Line OA) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 พร้อมให้บริการ Sticker LINE เป็นครั้งแรก

ณ สิ้นเดือนมีนาคม มีจำนวนผู้ติดตาม (LINE Follower) = 202,578 บัญชีผู้ใช้ เพิ่มขึ้น 252%

สถานะ :   
A2 การสื่อสารการตลาดอิงข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Behavioral-Based Marcom)


เป้าหมาย :  
จัดกิจกรรมสื่อสารการตลาด และเก็บข้อมูลสมาชิกตามแผนงาน

ผลการดำเนินงาน :

จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก 5 ครั้ง สามารถเก็บข้อมูลสมาชิกได้ 23,892 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 ของเป้าหมาย

สถานะ :   
A3 การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อความมั่นคงวัยเกษียณ


เป้าหมาย :  
จำนวนสมาชิกออมเพิ่ม / เลือกแผนการลงทุน เพิ่มขึ้น +100%

ผลการดำเนินงาน :

มีสมาชิกออมเพิ่ม 23,952 ราย คิดเป็น 46% ของเป้าหมาย ในขณะที่มีสมาชิกเลือกแผนการลงทุน 13,661 ราย คิดเป็น 31% ของเป้าหมาย

สถานะ :   
A4 การส่งเสริมการออมเป็นรายบุคคล (Personalization of Services)

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

จัดทำใบประมาณการรายได้เมื่อเกษียณอายุของสมาชิกรายบุคคล จัดส่งให้สมาชิกพร้อมใบแจ้งยอดฯ ตามแผนงาน เพื่อให้สมาชิกได้ทราบข้อมูลของตนเอง เกิดความตระหนักในการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณ 

สถานะ :   
A6 โครงการสำรวจประสบการณ์จากการใช้บริการ (Member Experience) เพื่อยกระดับการให้บริการและแก้ปัญหา Pain Points


เป้าหมาย :  
สามารถดำเนินการแก้ไข Pain Points ที่ได้กำหนดไว้

ผลการดำเนินงาน :

จัดสำรวจประสบการณ์การใช้บริการของสมาชิก (Member Experience) แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

สถานะ :   
A7 ยกระดับความสัมพันธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการประสานงานกับหน่วยเบิกจ่าย


เป้าหมาย :  
เริ่มใช้งานระบบงานและกระบวนการปฏิบัติงานใหม่อย่างเต็มรูปแบบ

ผลการดำเนินงาน :

ปรับปรุงระบบ MCS-Web ให้เป็น Web Portal เพื่อเป็นช่องทางประสานงานด้านข้อมูลเงินนำส่งรายเดือนแล้วเสร็จ ขณะนี้มีหน่วยเบิกจ่ายเข้ามาใช้งานแล้ว 1,941 หน่วย

สถานะ :   
A8 การลดความผันผวนของผลตอบแทน (Stability of Return)

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

ปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อรับมือช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจ ป้องกันความเสี่ยงขาลง ตามแผนที่กำหนด

สถานะ :   
A9 เพิ่มแผนทางเลือกการลงทุน (Investment Choice)

เป้าหมาย :  
เปิดบริการแผนลงทุนใหม่

ผลการดำเนินงาน :

อยู่ระหว่าง (1) เพิ่มแผนการลงทุนอีก 2 แผน ได้แก่ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ (REIT/Infrastructure Fund) และแผนตราสารหนี้ที่ถือครองจนครบกำหนด (Term Fund) และ (2) ปรับปรุงแผน A La Carte (ผสมสัดส่วนเอง) ให้สามารถผสมแผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ (REIT/Infrastructure Fund) ได้

ปรับกระบวนการเปลี่ยนแผนการลงทุนให้สมาชิกโดยลดระยะเวลาในการดำเนินการเปลี่ยนแผนการลงทุนให้สมาชิกเป็นรายวัน (Daily Switching) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563

สถานะ :   
A10 แผนพัฒนาการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

จัดทำ Responsible Investment Policy และพัฒนา GPF ESG Score สำหรับประเมินหุ้นและหุ้นกู้แล้วเสร็จตามแผนงาน

สถานะ :   
A11 การจัดทำโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ Data Driven Organization

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อรองรับ Data Driven Organization ตามมาตรฐานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) พร้อมทบทวนนโยบาย ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ตามแผนที่กำหนด

สถานะ :   
A12 การสร้างแบบจำลอง (Quantitative Model) สำหรับการตัดสินใจลงทุน

เป้าหมาย :  

นำเสนอแบบจำลองเพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านลงทุนอย่างน้อย 5 แบบจำลอง


ผลการดำเนินงาน :

สร้างแบบจำลองเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน แบบจำลองเพื่อประเมินสภาพตลาดหุ้นและตราสารหนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านลงทุน

สถานะ :   
A13 การสร้างแบบจำลอง (Predictive Model) เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิก

เป้าหมาย :  
นำเสนอแบบจำลองเพื่อพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิกอย่างน้อย 4 แบบจำลอง

ผลการดำเนินงาน :

จัดทำแบบจำลองทำนาย สมาชิกที่มีแนวโน้มในการออมเพิ่ม และ สมาชิกที่มีแนวโน้มในการเลือกแผนลงทุน

สถานะ :   
A14 การสร้างดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณระดับประเทศ (National Retirement Readiness Index)

เป้าหมาย :  
พัฒนาดัชนีฯ พร้อมแผนแพร่เพื่อนำไปส่งเสริมการจัดทำนโยบายในระดับมหภาค

ผลการดำเนินงาน :

ลงนามความร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณระดับประเทศ  (National Retirement Readiness Index) 

สถานะ :