เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.


แผนงานและผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้าน จำนวนกิจกรรม
เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน รวม
1. งานลงทุน 1 - 1
2. งานสมาชิก 4 - 4
3. งานองค์กร 2 - 2
4. โครงการริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์ 1 - 1
รวม 8 - 8
1. สร้างผลตอบแทนการลงทุน

ตัวชี้วัด :
อัตราผลตอบแทนการลงทุนระยะยาว
เป้าหมาย :  
อัตราผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวที่ชนะอัตราเงินเฟ้อ
ระยะเวลาดำเนินการ :  
มกราคม – ธันวาคม 2566
งบประมาณ :  
ไม่มีงบประมาณของแผนงาน
ความคืบหน้า :

รายงานผล ณ สิ้นปี ดำเนินการตามแผนงาน

สถานะ :   
2. เสริมสร้างความไว้วางใจของสมาชิกต่อ กบข.

ตัวชี้วัด :
คะแนนความไว้วางใจของสมาชิกต่อ กบข.
เป้าหมาย :  
ร้อยละ 84.44 - 85.0
ระยะเวลาดำเนินการ :  
มกราคม – ธันวาคม 2566
งบประมาณ :  
ไม่มีงบประมาณของแผนงาน
ความคืบหน้า :

อยู่ระหว่างเตรียมการ เพื่อดำเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในเดือนพฤศจิกายนตามแผนงาน

สถานะ :   
3. เพิ่มอัตราการเติบโตของการใช้บริการออมเพิ่ม

ตัวชี้วัด :
อัตราการเติบโตของการใช้บริการออมเพิ่ม
เป้าหมาย :  
129,990 ราย (ร้อยละ 12)
ระยะเวลาดำเนินการ :  
มกราคม – ธันวาคม 2566
งบประมาณ :  
ไม่มีงบประมาณของแผนงาน
ความคืบหน้า :

117,165 ราย ตามแผนงาน

สถานะ :   
4. เพิ่มอัตราการเติบโตของสมาชิกที่เลือกแผนลงทุน

ตัวชี้วัด :
อัตราการเติบโตของสมาชิกที่เลือกแผนลงทุน
เป้าหมาย :  
19,408 ราย (ร้อยละ 14)
ระยะเวลาดำเนินการ :  
มกราคม – ธันวาคม 2566
งบประมาณ :  
ไม่มีงบประมาณของแผนงาน
ความคืบหน้า :

21,034 ราย ตามแผนงาน 

สถานะ :   
5. เพิ่มอัตราการเติบโตของการเลือกแผนการลงทุนอย่างเข้าใจ

ตัวชี้วัด :
อัตราการเติบโตของการเลือกแผนการลงทุนอย่างเข้าใจ
เป้าหมาย :  
ค่า Base
ระยะเวลาดำเนินการ :  
มกราคม – ธันวาคม 2566
งบประมาณ :  
ไม่มีงบประมาณของแผนงาน
ความคืบหน้า :

สื่อสารให้ความรู้ในการเลือกแผนการลงทุน พร้อมส่งเสริมความรู้การบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจสมาชิกในเดือนพฤศจิกายน ตามแผนงาน

สถานะ :   
6. เสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ตัวชี้วัด :
คะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
เป้าหมาย :  
ร้อยละ 64
ระยะเวลาดำเนินการ :  
มกราคม – ธันวาคม 2566
งบประมาณ :  
ไม่มีงบประมาณของแผนงาน
ความคืบหน้า :

จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในเดือนพฤศจิกายน ตามแผนงาน

สถานะ :   
7. ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กบข.

ตัวชี้วัด :
คะแนนการประเมิน ITA
เป้าหมาย :  
ร้อยละ 94
ระยะเวลาดำเนินการ :  
มกราคม – ธันวาคม 2566
งบประมาณ :  
ไม่มีงบประมาณของแผนงาน
ความคืบหน้า :

ได้รับผลการประเมิน ITA อยู่ในระดับ A หรือ 95.45% โดยมีคะแนนเป็นลำดับที่ 2 ของหน่วยงานประเภทกองทุน ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

สถานะ :   
8. ศึกษาแนวทางบริหารอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัด :
ความสำเร็จของการศึกษาแนวทางบริหารอัตราแลกเปลี่ยน
เป้าหมาย :  
ได้ข้อสรุปผลศึกษาและตัวเทียบวัดการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน
ระยะเวลาดำเนินการ :  
มกราคม – ธันวาคม 2566
งบประมาณ :  
ยังไม่ได้เบิกจ่าย (งบประมาณ 4 ล้านบาท)
ความคืบหน้า :

ร่วมกับที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ตามขอบเขตที่กำหนด ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :