เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

แผนงานและผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้าน จำนวนกิจกรรม
เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน รวม
1. ด้านลงทุน 1 - 1
2. ด้านสมาชิก 3 - 3
3. ด้านโครงการและการบริหารองค์กร 3 - 3
รวม 7 - 7
1. สร้างผลตอบแทนการลงทุน

ตัวชี้วัด :
อัตราผลตอบแทนการลงทุนระยะยาว
เป้าหมาย :  
อัตราผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวที่ชนะอัตราเงินเฟ้อ
ระยะเวลาดำเนินการ :  
มกราคม – ธันวาคม 2567
งบประมาณ :  
ไม่มีงบประมาณของแผนงาน
ความคืบหน้า :

รายงานผล ณ สิ้นปี ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
2. เสริมสร้างความไว้วางใจของสมาชิกต่อ กบข.

ตัวชี้วัด :
คะแนนความไว้วางใจของสมาชิกต่อ กบข.
เป้าหมาย :  
ร้อยละ 85.0
ระยะเวลาดำเนินการ :  
มกราคม – ธันวาคม 2567
งบประมาณ :  
ไม่มีงบประมาณของแผนงาน
ความคืบหน้า :

จัดทำแนวทางการดำเนินงานโดยนำผลการศึกษาประจำปี 2566 มาปรับใช้ ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
3. ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม Digital Twins

ตัวชี้วัด :
ความสำเร็จของปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม Digital Twins
เป้าหมาย :  
ให้บริการ Digital Twins ภายในธันวาคม
ระยะเวลาดำเนินการ :  
มกราคม – ธันวาคม 2567
งบประมาณ :  
ไม่มีงบประมาณของแผนงาน
ความคืบหน้า :

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
4. ศึกษาความเพียงพอ ณ เกษียณ

ตัวชี้วัด :
ความสำเร็จของการศึกษาความเพียงพอ ณ เกษียณ
เป้าหมาย :  
มีผลการศึกษาทบทวนความเพียงพอ ณ เกษียณ
ระยะเวลาดำเนินการ :  
มกราคม – ธันวาคม 2567
งบประมาณ :  
ไม่มีงบประมาณของแผนงาน
ความคืบหน้า :

อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตการศึกษา ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด 

สถานะ :   
5. ศึกษาการเพิ่มทางเลือกในการรับผลตอบแทนรูปแบบอื่นให้กับสมาชิก

ตัวชี้วัด :
ความสำเร็จของการศึกษาการเพิ่มทางเลือกในการรับผลตอบแทนรูปแบบอื่นให้กับสมาชิก
เป้าหมาย :  
มีผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มทางเลือกในการรับผลตอบแทนรูปแบบอื่นให้กับสมาชิก
ระยะเวลาดำเนินการ :  
มกราคม – ธันวาคม 2567
งบประมาณ :  
20 ล้านบาท / ยังไม่ได้เบิกจ่าย
ความคืบหน้า :

สื่อสารให้ความรู้ในการเลือกแผนการลงทุน พร้อมส่งเสริมความรู้การบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณ ทั้งนี้ อยู่

สถานะ :   
6. พัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพบุคลากรตาม Individual Development Plan (IDP)

ตัวชี้วัด :
ความสำเร็จของการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพบุคลากรตาม Individual Development Plan (IDP)
เป้าหมาย :  
ทบทวน Individual Development Plan (IDP) ทุกตำแหน่ง
ระยะเวลาดำเนินการ :  
มกราคม – ธันวาคม 2567
งบประมาณ :  
ไม่มีงบประมาณของแผนงาน
ความคืบหน้า :

อยู่ระหว่างการจัดทำ IDP ของพนักงาน ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
7. ศึกษาและทบทวนลักษณะงานในแต่ละตำแหน่ง โครงสร้างตำแหน่ง รวมถึงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดรับกับทิศทางอนาคตองค์กร

ตัวชี้วัด :
ความสำเร็จของการศึกษาและทบทวนลักษณะงานในแต่ละตำแหน่ง โครงสร้างตำแหน่ง รวมถึงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดรับกับทิศทางอนาคตองค์กร
เป้าหมาย :  
ดำเนินการทบทวน JD และศึกษา Job Family แล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ :  
มกราคม – ธันวาคม 2567
งบประมาณ :  
2 ล้านบาท / ยังไม่ได้เบิกจ่าย
ความคืบหน้า :

อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตการศึกษา ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :