เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.
วิสัยทัศน์
ภารกิจ
  1. เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ
  2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
  3. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
ค่านิยมร่วม

พนักงานของ กบข.เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการทำภารกิจที่กำหนดให้สำเร็จเพื่อให้ กบข.บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ พนักงานของ กบข.ทุกคนจึงยึดมั่นในค่านิยมร่วมกัน ได้แก่การเป็นผู้มีความเป็นมืออาชีพ มุ่งผลสำเร็จมีจิตบริการ มีคุณธรรมและจริยธรรม และทำงานเป็นทีม เพื่อให้มั่นใจว่าการขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสมาชิกเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

P
Professional
ความเป็นมืออาชีพ
การมีความรู้และความชำนาญในวิชาชีพผลิตงานได้อย่างมีคุณภาพตามเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งตั้งใจปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้อยู่ในระดับสูงอยู่ตลอดเวลา
A
Achievement
มุ่งผลสำเร็จ

มุ่งมั่นทำงานในความรับผิดชอบให้สำเร็จได้ตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด

S
Service Minded
จิตบริการ

ให้บริการอย่างเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยมุ่งสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว

I
Integrity
คุณธรรมและจริยธรรม

ปฏิบัติงานตามหลักกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก

T
Team Sprit
ทำงานเป็นทีม

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กรมีการทำงานและตัดสินใจภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าเหมายเดียวกันร่วมกัน