หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพติดต่อเรา

การดำเนินงานของ กบข. ยึดหลักการตอบสนองความต้องการของสมาชิกด้วยความเอาใจใส่ข้อร้องเรียนและปัญหา ของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของ กบข.จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ กบข. จะเร่งแก้ไขปรับปรุง โดยเร็วที่สุด เพื่อนำไปสู่ความไว้วางใจและความพึงพอใจจากสมาชิก

สมาชิกหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานหรือการให้บริการของ กบข.สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่ กบข. จัดไว้ ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารและบริการสมาชิกทางโทรศัพท์หมายเลข 1179
  2. โทรสารหมายเลข 0 2636 1649 และ 0 2636 0700
  3. สำนักงาน กบข. เลขที่ 990 ชั้น 4 อาคารอับดุลราฮิม ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
  4. เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “ติดต่อเรา” เลือก “ร้องเรียนการบริการ”
  5. e-Mail : member@gpf.or.th
  6. แอพพลิเคชันเฟสบุ๊ค หรือไลน์ของ กบข.