บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ใบแจ้งยอดสมาชิก/สมาชิกพ้นสภาพ

• กรณีในตารางผลตอบแทนที่ได้รับ ระบุเป็น n/a หมายถึง ไม่แสดงข้อมูล
• หากระบุ n/a ทั้ง 2 ช่อง หมายถึง มีการส่งเงินสะสมหรือออมต่อยังไม่ครบ 1 ปี หรือเป็นสมาชิกที่เคยขอรับเงินจาก กบข. ไปแล้ว
    ในช่วงย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด
• หากระบุ n/a ในช่องใดช่องหนึ่ง สามารถดูรายละเอียดในใบแจ้งยอดเงินได้ที่ หมายเหตุ 2. และ 3. ตามสถานะของสมาชิก

ตรวจสอบผลประโยชน์ต้องดูอะไรบ้าง

1. ตรวจสอบยอดเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม (ถ้ามี) และผลประโยชน์ของเงินแต่ละก้อนที่เป็นยอดยกมาของปีก่อนว่า
    “จำนวนตรง     กับใบแจ้งยอดเมื่อสิ้นปีก่อนหน้าหรือไม่”
2. ตรวจสอบยอดเงินสะสม เงินสมทบ และเงินชดเชยระหว่างปีว่า “ตรงกับที่เราจ่ายไปหรือไม่”
3. ตรวจสอบจำนวนหน่วยว่า “เพิ่มขึ้นหรือไม่” โดยจำนวนหน่วยจะต้องเพี่มขึ้นเรื่อยๆ ตราบเท่าที่มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนเพิ่มขึ้น
4. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนโดยดูจาก “มูลค่าต่อหน่วย” หากมูลค่าต่อหน่วยเพิ่มขึ้นแสดงว่าผลประกอบการดี แต่หากลดลงก็
    หมายความว่าผลประกอบการแย่ลง

อย่างไรก็ตาม การลงทุนกับ กบข. เป็นการออมเงินระยะยาวเพื่อวัยเกษียณ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนสะสมให้ผู้ออมได้มากกว่าการฝากเงิน
ดังนั้นสมาชิก กบข. จึงควรติดตามดูตัวเลขผลตอบแทนทั้งระยะ 1 ปี และผลตอบแทนสะสมควบคู่กัน จนกว่าจะถึงกำหนดเกษียณอายุราชการหรือ สิ้นสุดสมาชิกภาพที่สมาชิกจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน หรือการขายหน่วยลงทุนนั่นเอ


ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญคือ

1. ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพ้นสภาพ ประกอบด้วย

        1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เป็นข้อมูลตามฐานข้อมูลของ กบข. ณ วันที่ทำรายการจ่าย
        1.2 ตารางแสดงยอดเงินในบัญชีต่างๆ เป็นตารางที่แสดงยอดเงินของสมาชิก ณ วันที่ทำรายการจ่าย โดยแยกเป็น เงินประเดิม,
              เงินชดเชย, เงินสะสม, เงินสมทบ, เงินสะสมส่วนเพิ่ม * และแสดงรายละเอียดของเงินแต่ละประเภทดังนี้

        • ส่วนของเงินต้น คือ เงินนำส่งที่ กบข. ได้รับทั้งหมด
                • ยอดยกมาต้นปี คือ ยอดรวมเงินต้นที่ยกมาจากสิ้นปีที่แล้ว
                • รายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี คือ รายการนำส่งเงินและรายการปรับปรุง (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีถึง
                        วันที่ทำรายการจ่าย
                • รวมเงินต้น คือ ผลรวมของยอดยกมาต้นปี และรายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี

        • ส่วนของผลประโยชน์ คือ ผลประโยชน์ทั้งหมดที่ กบข. ได้จัดสรรเข้าบัญชีต่าง ๆ ของสมาชิก ซึ่งเป็นไปตามผล การดำเนินงานของ กบข. ใน รอบระยะเวลาที่ออกใบแจ้งยอดนั้น
                • ยอดยกมาต้นปี คือ ยอดรวมผลประโยชน์ที่ยกมาจากสิ้นปีที่แล้ว
                • รายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี คือ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการนำเงินในบัญชีของท่าน (เงินต้นและ
                ผลประโยชน์ทั้งหมด) ไปลงทุน
                • รวมผลประโยชน์ คือ ผลรวมของยอดยกมาต้นปี และรายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี

        1.3 ตารางแสดงรายการต่างๆ ในบัญชีสมาชิกพ้นสภาพ ประกอบด้วย
                • เงินที่ไม่มีสิทธิได้รับ คือ เงินประเดิม (ถ้ามี) เงินชดเชยและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว เนื่องจากสมาชิกออกจากราชการโดยไม่มีสิทธิรับ บำนาญ หรือเสียชีวิต ซึ่งเงินดังกล่าวจะถูกนำส่งคืนกระทรวงการคลังต่อไป
                • เงินที่มีสิทธิได้รับจากการพ้นสภาพ คือ เงินต้นและผลประโยชน์ของเงินประเภทต่างๆ ที่สมาชิกได้รับตามสิทธิเมื่อพ้นสมาชิกภาพ

        1.4 จำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับ แยกตามแผนการลงทุน ณ วันที่ทำรายการจ่าย คือ จำนวณที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจากการพ้นสมาชิกภาพ ณ วัน ที่ทำรายการจ่าย โดยแสดงยอดเงินแยกตามแผนการลงทุนที่สมาชิกได้เลือกและมียอดเงินอยู่ (หากสมาชิกไม่ได้เลือกแผนการลงทุน เงินดังกล่าวจะถูกลงทุนในแผนหลัก)

         • แผนการลงทุน คือ แผนการลงทุนที่สมาชิกเลือกให้ กบข. ลงทุนและสมาชิกมียอดเงินอยู่ ณ วันที่ทำรายการจ่าย
         • จำนวนหน่วย คือ จำนวนของหน่วยลงทุนทั้งหมดที่สมาชิกมีอยู่ในแต่ละแผน ณ วันที่ทำรายการจ่าย
         • มูลค่าต่อหน่วย คือ ราคาต่อหน่วยลงทุน 1 หน่วยของแต่ละแผน ณ วันที่ทำรายการจ่าย โดยมูลค่าต่อหน่วยของแต่ละแผนจะไม่เท่ากัน ซึ่ง เป็นไปตามผลการดำเนินงานของ กบข. ในแต่ละแผนการลงทุน
         • รวม คือ จำนวนเงินทั้งหมดที่สมาชิกมีอยู่ในแต่ละแผนการลงทุน ซึ่งคำนวณจาก จำนวนหน่วย คูณ มูลค่าต่อหน่วย

2. ใบรับรอง สำหรับกรมสรรพากร แสดงยอดเงินสะสมและเงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) ที่ท่านนำส่งเข้ากองทุน เพื่อใช้ประกอบการยื่นยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

*คำนิยามของเงินประเภทต่างๆ สามารถศึกษาได้จากพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


การยื่นเสียภาษี

        • สมาชิก กบข. สามารถใช้ใบรับรองสำหรับกรมสรรพากร ประกอบการยื่นยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต่อกรมสรรพากร ภายใน วันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป
        • เงินได้เท่าที่สมาชิก กบข. จ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุน ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เฉพาะ ส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น สามารถนำมายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามกฎกระทรางฉบับที่ 266 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2551) ออกตามความประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรขอรับใบแจ้งยอด e-Statement

ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปีทางอีเมล (e-Statement) คลิก

สมาชิก กบข. สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปีทางอีเมล (e-Statement) ได้โดย

  • กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดเงินประจำปีให้กับท่านตามอีเมลที่ท่านแจ้งนี้ หรือที่ท่านได้แจ้งเปลี่ยนแปลงต่อไป
  • ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดให้ท่านทางอีเมลเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
  • กบข. จะไม่จัดส่งเอกสารใบแจ้งยอดผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านอีก
  • หากภายหลังท่านประสงค์จะแก้ไขข้อมูล (อีเมล/เบอร์มือถือ) หรือยกเลิกการลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดทางอีเมล ท่านสามารถทำได้โดยแจ้งผ่านเมนูนี้อีกครั้ง


ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงิน ปี 2561 ได้แล้ว ! ด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
  1. เข้าเว็บไซต์ https://mygpf.gpf.or.th แล้วกรอก “เลขบัตรประชาชน” ในช่องรหัสผ่านผู้ใช้ และ “รหัสผ่าน 8 หลัก” ที่สมาชิกตั้งไว้ (หากจำรหัสผ่านไม่ได้ให้กด “ลืมรหัสผ่าน”)
  2. คลิกเมนู “ยอดเงินในบัญชีสมาชิก”
  3. คลิกเมนู “ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก”
  4. คลิก เลือกปี ใบแจ้งยอดเงินที่สมาชิกต้องการเรียกดู
  5. ใบแจ้งยอดเงินจะแสดงในรูปแบบไฟล์ .pdf ซึ่งสามารถกดบันทึกหรือสั่งพิมพ์ได้