บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

แผนการลงทุน

วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีแผนการลงทุน

กบข. จัดให้มีแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก เพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่ประสงค์จะลงทุนตามความต้องการของตน โดยสมาชิกต้องพิจารณาผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงของแต่ละแผนการลงทุนควบคู่กันด้วย


ที่ผ่านมา เงินของสมาชิกทุกคนได้รับการลงทุนในลักษณะกองทุนเดี่ยวที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน ตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 แต่เมื่อพิจารณาความเป็นจริงที่ กบข. มีสมาชิกมากกว่าล้านคน ซึ่งแต่ละคนมีสถานะและความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งเรื่องของวัย ความรู้ ด้านการเงินและการลงทุน รวมทั้งการยอมรับความเสี่ยง จากการลงทุนได้แตกต่างกันต่อมาจึงมีการออก พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญํติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ กบข. สามารถออกแผนการลงทุนหลาย ๆ แผน ให้สมาชิกมีทางเลือกในการลงทุนตามความต้องการของแต่ละบุคคล


การเลือกแผนการลงทุนเป็นสิทธิของสมาชิก สมาชิกจะเลือกแผนการลงทุนหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ โดยสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือกซึ่งไม่เท่ากับสมาชิกที่เลือกแผนการลงทุนที่ต่างไป

กรณีที่สมาชิกไม่ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุน กฎหมายกำหนดให้ กบข. บริหารเงินของสมาชิกโดยต้องลงทุนในสินทรัพย์ ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 อันเป็นนโยบายการลงทุนที่มีอยู่ก่อนจัดให้มีแผนทางเลือกในการลงทุนทั้งนี้ คณะกรรมการ กบข. กำหนดให้ใช้นโยบายการลงทุนดังกล่าวเป็นแผนการลงทุนหลักสำหรับเงินรายบุคคลของสมาชิกทั้งในส่วนของเงินประเดิม เงินชดเชย และเงินสะสม เงินสมทบของสมาชิกที่ไม่เลือกแผนการลงทุนด้วย ซึ่งต่อไปแผนการลงทุนดังกล่าว จะเรียกชื่อว่า "แผนหลัก"


ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดแผนการลงทุน

การจัดแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กบข. รวม 2 ฉบับ ดังนี้

 1. ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2563
 2. ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง การคิดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เป็นจำนวนหน่วยและมูลค่า ต่อหน่วย (Unitization) การจัดสรรผลประโยชน์สุทธิของแผนการลงทุน และการบันทึกบัญชีเงินรายบุคคลตามแผนการลงทุน พ.ศ. 2553
นโยบายและความเสี่ยงของแผนการลงทุน

แผนการลงทุนที่ กบข. จัดให้แก่สมาชิกเลือก แต่ละแผนจะมีผลตอบแทนที่คาดหวังและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน สมาชิกจึงควรพิจารณานโยบายของแผนการลงทุนแต่ละแผนอย่างถี่ถ้วนก่อนเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุน


"นโยบายการลงทุน" หมายถึง ข้อกำหนดของประเภทและสัดส่วน (หรือน้ำหนัก) ของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งในทางหลักวิชาการด้านการลงทุนพบว่า การจัดสัดส่วนของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม จะเป็นตัวแปรสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของการลงทุน ซึ่งได้แก่ผลตอบแทนที่คาดหวังและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน


กบข. จัดให้มีแผนการลงทุน จำนวน 7 แผน โดยแต่ละแผนการลงทุนจะมีนโยบายการลงทุนโดยสรุป ดังต่อไปนี้

 • แผนหลัก

  เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความ ในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 โดยเป้าหมายของแผนหลัก คือ การลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อในระยะยาวภายใต้กรอบความเสี่ยงที่พอเหมาะ

 • แผนตลาดเงิน

  เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแสดง สิทธิในหนี้ รวมทั้งธุรกรรมการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวที่จะครบกำหนดชำระคืน ภายในไม่เกินหนึ่งปี นับจากวันที่ลงทุน โดยเป้าหมายของแผนตลาดเงิน คือ การลงทุนที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของเงินต้นเป็นหลัก และเน้นผลตอบแทนเป็นเรื่องรอง ทำให้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากแผนตลาดเงินนี้ค่อนข้างต่ำ เพื่อแลกกับความปลอดภัยของเงินต้น

 • แผนตราสารหนี้

  เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสาร แสดงสิทธิในหนี้ รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยเป้าหมายของแผนตราสารหนี้ คือ การได้รับผลตอบแทนในระยะยาวที่ค่อนข้างสม่ำเสมอสูงกว่าเงินฝาก และให้อัตราผลตอบแทนคาดหวังที่สูงกว่าแผนตลาดเงิน อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ผลตอบแทนในระยะสั้นจะติดลบตามราคาตามตลาดก็ยังมีอยู่ แต่น้อยกว่าแผนหลักและแผนผสมหุ้นทวี

 • แผนผสมหุ้นทวี

  เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่นเดียวกับแผนหลัก แต่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนมากกว่าแผนหลัก โดยเป้าหมายของแผนผสมหุ้นทวี คือ การเพิ่มโอกาสหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุนในตราสารทุนเพิ่ม เพื่อสร้างโอกาสที่จะมีเงินใช้มากขึ้น ในยามเกษียณซึ่งแน่นอนต้องยอมรับความเสี่ยงจากการผันผวนของตลาดเนื่องจากการลงทุน ในตราสารทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย

 • แผนสมดุลตามอายุ

  เป็นรูปแบบการลงทุนที่ให้ กบข. ปรับเปลี่ยนสัดส่วนของหลักทรัพย์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิกโดยอัตโนมัติ สมาชิกที่อายุน้อยมีการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่สูง เนื่องจากมีระยะเวลาการลงทุนนาน สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนได้มาก เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและเร่งการสะสมทุนทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นจะค่อย ๆ ทยอยลดการลงทุนในตราสารทุนและปรับเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงตามลำดับเมื่ออายุมากขึ้น

 • แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย

  เป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และหรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีโอกาสผันผวนสูงแต่ก็เป็นแผนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวที่ดีสำหรับสมาชิกด้วยเช่นกัน สมาชิกที่ประสงค์จะเลือกแผนฯนี้ต้องทำแบบทดสอบความเสี่ยงของ กบข. และผลประเมินต้องสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับ 4 ซึ่งคือระดับสูงสุดเท่านั้น

 • แผนตราสารทุนไทย

  เป็นแผนที่ลงทุนเฉพาะหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว แผนตราสารทุนไทยเป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงสูง มีโอกาสผันผวนสูง แต่ก็เป็นแผนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวที่ดีสำหรับสมาชิกด้วยเช่นกัน สมาชิกที่ประสงค์จะเลือกแผนฯ นี้ต้องทำแบบทดสอบความเสี่ยงของ กบข. และผลประเมินต้องสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับ 4 ซึ่งคือระดับสูงสุดเท่านั้น


สัดส่วนการลงทุนที่กำหนดในแผนการลงทุนดังกล่าว เป็นสัดส่วนการลงทุนตามเป้าหมาย และในแต่ละวันทำการ สัดส่วนการลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด โดยอาจเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายการลงทุนได้ภายในกรอบส่วนเบี่ยงเบน ที่คณะกรรมการ กบข. กำหนด


เมื่อสัดส่วนการลงทุนของแผนการลงทุนใดสูงหรือต่ำกว่ากรอบส่วนเบี่ยงเบน กบข. จะดำเนินการให้สัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หรืออยู่ภายในกรอบส่วนเบี่ยงเบนโดยไม่ชักช้า โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกหรือสภาวะการลงทุน เป็นสำคัญ


กรณีที่เป็นการจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของสมาชิกหรือกองทุน หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่สมาชิกหรือกองทุน ให้กองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนเกินไปกว่าส่วนเบี่ยงเบนที่คณะกรรมการกำหนดไว้ได้ แต่ให้กองทุนปรับสัดส่วนการลงทุนให้อยู่ภายในส่วนเบี่ยงเบนที่กำหนดโดยเร็วเมื่อความจำเป็นดังกล่าวสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ให้กองทุนรายงานการดำเนินการดังกล่าว ให้คณะกรรมการทราบโดยมิชักช้า


ความเสี่ยงของแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก

โดยทั่วไปการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงหลาย ๆ อย่างประกอบกัน เช่น ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) และความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) เป็นต้น (รายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุน และการบริหารจัดการได้สรุปแนบไว้ตอนท้ายนี้)


ในการบริหารจัดการเงินลงทุนอย่างมืออาชีพ ความเสี่ยงทุกประเภทเป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนในการบริหารจัดการ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีของความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาดโดยเฉพาะในระยะสั้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาหรือหลีกเลี่ยงได้อย่างแม่นยำ ในการลงทุนจึงต้องบริหารจัดการด้วยการกระจายการลงทุนและการจัดสัดส่วนการลงทุนของตราสารหรือสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุน ซึ่งก็คือที่มาของการจัดแผนการลงทุนให้สมาชิกมีสิทธิเลือกได้ตามความเหมาะสมหรือความต้องการของสมาชิกนั่นเอง

วิธีการแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

สมาชิกสามารถส่งคำสั่งเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ 12 ครั้งต่อปี และเปลี่ยนได้ 5 ช่องทาง ดังนี้

 1. ผ่านแอป กบข. My GPF Application
 2. ผ่านเว็บไซด์ My GPF Website
 3. ส่งเอกสารมายัง กบข. โดยกรอกข้อมูลในแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
 4. ผ่าน Investment Service
 5. ผ่าน Line กบข.(@GPF Community)

สมาชิกควรทำแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุนด้วยตนเองก่อนเลือกแผนการลงทุน เมื่อสมาชิกกรอกข้อความและลงนามในแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน แล้ว ให้จัดส่งแบบแสดงความประสงค์ดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ให้แก่ กบข. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังที่อยู่ "กบข. ตู้ ปณ.12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341" หรือนำมายื่นให้แก่ กบข. โดยไม่ต้องผ่านส่วนราชการเจ้าสังกัด


กบข. จะถือเอาวันที่ กบข. ได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ของสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นวันที่ได้รับการแสดงเจตนาของสมาชิก กรณีที่สมาชิกกรอกคำขอตามแบบแสดงความประสงค์ดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน กบข. จะถือว่าการแสดงเจตนาของสมาชิกนั้นไม่สมบูรณ์ และ กบข. จะไม่ดำเนินการตามแบบแสดงความประสงค์นั้นจนกว่า สมาชิกจะส่งแบบแสดงความประสงค์ที่ถูกต้องครบถ้วนมาใหม่ เมื่อ กบข. ได้รับแบบแสดงความประสงค์ที่ถูกต้องครบถ้วนของสมาชิกและ กบข. ได้ดำเนินการไปตามความประสงค์ของสมาชิกแล้ว สมาชิกจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการแสดงเจตนาที่มีผลแล้วนั้นได้

1. วันเวลาในการเปลี่ยนแผนการลงทุน

สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ 12 ครั้งในรอบปีปฏิทิน โดยจะยื่นแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในเดือนใดก็ได้ เมื่อ กบข. ได้รับแบบแสดงความประสงค์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ของสมาชิกในเดือนใด ก็จะดำเนินการตามความประสงค์ของสมาชิก ดังนี้


(1) ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลา 12.00 น. หรือได้รับแจ้งความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนของสมาชิกผ่านระบบสารสนเทศของกองทุนภายใน 15.30 น. ของวันทำการใด กองทุนจะจัดการลงทุนให้แก่สมาชิกในวันทำการนั้นโดยใช้มูลค่าต่อหน่วยของวันดังกล่าวในการจัดการลงทุน


(2) ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนของสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วนหลังจากกำหนดเวลาตาม (1) กองทุนจะจัดการลงทุนให้แก่สมาชิกตามความประสงค์ภายในวันทำการถัดไปโดยใช้มูลค่าต่อหน่วยของวันดังกล่าวในการจัดการลงทุน


ในกรณีเป็นการพ้นวิสัยที่กองทุนจะจัดการลงทุนให้แก่สมาชิกตามเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้ให้กองทุนจัดการลงทุนให้แก่สมาชิกในวันทำการแรกเมื่อเหตุนั้นสิ้นสุดลง


กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย วิกฤติเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกันที่ทำให้ กบข. ไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกแสดงเจตนาเลือกไว้ หรือไม่สามารถซื้อขายได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม หรือถ้า กบข. จะซื้อขายหลักทรัพย์ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกแสดงเจตนาเลือกแล้วจะส่งผลเสียหายต่อกองทุนหรือต่อสมาชิก กบข. อาจระงับหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกแผนใดแผนหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราวได้ตามความจำเป็น และเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว จะประกาศให้สมาชิกทราบ ซึ่งกรณีดังกล่าวสมาชิกจะไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนและค่าเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวได้


กรณีที่สมาชิกส่งแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ที่ถูกต้องครบถ้วนหลายฉบับ กบข. จะดำเนินการตามความประสงค์ของสมาชิกที่ กบข. ได้รับการแสดงเจตนาครั้งหลังสุด เว้นแต่กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแสดงเจตนาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิก กบข. สงวนสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงเจตนาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกก่อนดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ที่ถูกต้องของสมาชิกต่อไป


2. การส่งเอกสารยืนยันการเลือกแผนการลงทุน

กบข. จะส่งหนังสือยืนยันการเปลี่ยนแผนการลงทุนไปยังสมาชิก เมื่อ กบข. ได้ดำเนินการตามความประสงค์ของสมาชิกแล้ว หากสมาชิกไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวภายในสิ้นเดือนถัดจากเดือนที่ส่งแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ก็ขอให้สมาชิกติดต่อ "ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179"


3. วิธีการจัดสรรผลประโยชน์สุทธิและการคิดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของแผนการลงทุนด้วยระบบหน่วยลงทุน (Unitization)

กบข. ได้ใช้ระบบหน่วยลงทุนในการบันทึกบัญชีสมาชิกตามหลักวิธีปฏิบัติที่เป็นสากลซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมกองทุน สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องการจัดสรรผลประโยชน์สุทธิเข้าบัญชีเงินกองทุน และหลักเกณฑ์วิธีการคิดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนสมาชิกเป็นจำนวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วย (Unitization) พ.ศ. 2553


4. ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแผนการลงทุน

ในระยะเริ่มต้น กบข. ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมในการเลือกและเปลี่ยนแผนการลงทุนให้แก่สมาชิก อย่างไรก็ตาม กบข. อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนจากสมาชิกได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ตามอัตราที่คณะกรรมการ กบข. กำหนด


แผนหลัก

แผนหลักมีนโยบายการลงทุนเช่นเดียวกับที่ กบข. ใช้ในการบริหารเงินของสมาชิกก่อนหน้าที่จะมีการจัดทำแผนการลงทุน เป็นแผนการลงทุนที่มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเงินของกองทุนตามกฎ กระทรวง ประกอบด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็น หรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ตราสารทุน อสังหาริมทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ รวมถึงธุรกรรมการทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้อาจมีการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย

ดูเพิ่มเติม

แผนตลาดเงิน

เป็นรูปแบบของการลงทุนที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของเงินต้นเป็นสำคัญ มีความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำที่สุดในแผนการลงทุนทั้งสี่แผน...

ดูเพิ่มเติม

แผนตราสารหนี้

เป็นแผนการลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ไม่ลงทุนในตราสารลงทุน จึงมีความเสี่ยงในระดับค่อนข้างต่ำ...

ดูเพิ่มเติม

แผนผสมหุ้นทวี

เป็นแผนการลงทุนที่มีสัดส่วนของตราสารทุนมากกว่าแผนการลงทุนหลัก โดยมุ่งแสวงหาผลตอบแทนในระดับที่สูงขึ้น...

ดูเพิ่มเติม

แผนสมดุลตามอายุ

เป็นรูปแบบของการลงทุนที่เน้นความเพียงพอของการออมเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณอายุเป็นหลัก โดยกำหนดสัดส่วนการลงทุนตราสารทุนสูง...

ดูเพิ่มเติม

แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย

เป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และหรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีโอกาสผันผวนสูงแต่ก็เป็นแผนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวที่ดีสำหรับสมาชิกด้วยเช่นกัน...

ดูเพิ่มเติม

แผนตราสารทุนไทย

เป็นแผนที่ลงทุนเฉพาะหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว แผนตราสารทุนไทย เป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงสูง มีโอกาสผันผวนสูง แต่ก็เป็นแผนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวที่ดีสำหรับสมาชิกด้วยเช่นกัน...

ดูเพิ่มเติม

การผสมแผนการลงทุนด้วยตนเอง

นอกจากจะเลือกแผนการลงทุนจาก 7 แผนที่ กบข. มีให้ สมาชิกยังสามารถเลือกผสมสินทรัพย์ลงทุนเองตามสัดส่วนที่พอใจ...

ดูเพิ่มเติม

แผนตลาดเงิน

เป็นรูปแบบของการลงทุนที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของเงินต้นเป็นสำคัญ มีความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำที่สุดในแผนการลงทุนทั้งสี่แผน...

ดูเพิ่มเติม

แผนตราสารหนี้

เป็นแผนการลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ไม่ลงทุนในตราสารลงทุน จึงมีความเสี่ยงในระดับค่อนข้างต่ำ...

ดูเพิ่มเติม

แผนผสมหุ้นทวี

เป็นแผนการลงทุนที่มีสัดส่วนของตราสารทุนมากกว่าแผนการลงทุนหลัก โดยมุ่งแสวงหาผลตอบแทนในระดับที่สูงขึ้น...

ดูเพิ่มเติม

แผนสมดุลตามอายุ

เป็นรูปแบบของการลงทุนที่เน้นความเพียงพอของการออมเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณอายุเป็นหลัก โดยกำหนดสัดส่วนการลงทุนตราสารทุนสูง...

ดูเพิ่มเติม

แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย

เป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และหรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีโอกาสผันผวนสูงแต่ก็เป็นแผนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวที่ดีสำหรับสมาชิกด้วยเช่นกัน...

ดูเพิ่มเติม

แผนตราสารทุนไทย

เป็นแผนที่ลงทุนเฉพาะหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว แผนตราสารทุนไทย เป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงสูง มีโอกาสผันผวนสูง แต่ก็เป็นแผนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวที่ดีสำหรับสมาชิกด้วยเช่นกัน...

ดูเพิ่มเติม

การผสมแผนการลงทุนด้วยตนเอง

นอกจากจะเลือกแผนการลงทุนจาก 7 แผนที่ กบข. มีให้ สมาชิกยังสามารถเลือกผสมสินทรัพย์ลงทุนเองตามสัดส่วนที่พอใจ...

ดูเพิ่มเติม