บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์สวัสดิการข้าราชการ เพื่อสมาชิก กบข.1). จุดเด่นพิเศษ

กู้ง่าย วงเงินกู้สูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระนาน

2). วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

เพื่ออุปโภคบริโภค

3). อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ปีที่ 1 - 3 = MRR + 0.25 ต่อปี  (6.47%)

หลังจากนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระเบียบสินเชื่อกำหนด

หมายเหตุ

1. กรณีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือกรณีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน

2. กรณีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาทและประสงค์ไม่มีบุคคลค้ำประกันบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 2.0% จากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น

3. สำหรับลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายเดิมขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อ หรือ ลูกค้ารายเดิมขอ Top Up ในส่วนของยอดหนี้ที่ลดลงเท่านั้น

4. กรณีลูกค้ารายเดิมการขอสินเชื่อในครั้งนี้จะต้องมียอดหนี้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30,000 บาท    

5. MRR (ปัจจุบัน MRR = 6.22 % ณ 30 มิ.ย. 63)

4). วงเงินกู้

บุคคลค้ำประกัน หรือ ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน : สูงสุด 2 ล้านบาท

หลักทรัพย์ หรือ เงินฝากค้ำประกัน : สูงสุด 5 ล้านบาท

5). ระยะเวลาการกู้

ผ่อนชำระได้สูงสุด 20 ปี

6). คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นข้าราชการ ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกินอายุเกษียณ

3. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้

4. มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทต่อเดือน และมีเงินเดือนสุทธิเพียงพอตามเกณฑ์ที่จะผ่อนชำระหนี้คืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ย

ทั้งนี้ เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

7). คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

1. เป็นข้าราชการ ที่อยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับผู้กู้

2. มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้

3. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

4. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

8). เอกสารประกอบการสมัคร

1.  หนังสือรับรองสิทธิ์ให้กู้ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด และ หนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

     3.  สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

     4.  สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

     5.  สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

     6.  สลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือนและ หนังสือรับรองรายได้ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

     7.  สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

9). ระยะเวลารับสิทธิ์

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563

10). วิธีการใช้สิทธิ์

  1. สมัครผ่าน Application My GPF  โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ 
  2. สามารถสมัคร "สินเชือกรุงไทยอเนกประสงค์สวัสดิการข้าราชการ เพื่อสมาชิก กบข." ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

11). หมายเหตุ

  • ช่องทางการชำระเงิน ขึ้นอยู่กับ MOU ของหน่วยงานต้นสังกัด
  • เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด