บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข.1). จุดเด่นพิเศษ

วงเงินกู้สูง พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ กู้ง่ายแค่มีหลักทรัพย์ปลอดภาระการจํานองมาค้ำประกัน

2). วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์

3). อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 5% ต่อปี

  1. กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ค้ำประกัน ปีที่ 1 - 3 = MRR – 1.22% ต่อปี หลังจากนั้น MRR – 0.50% ต่อปี
  2. กรณีอาคารชุด/อาคารพาณิชย์ ค้ำประกัน ปีที่ 1 - 3 = MRR – 1.22% ต่อปี หลังจากนั้น MRR – 0.25% ต่อปี
  3. กรณีที่ดินเปล่า ค้ำประกัน ปีที่ 1 - 3 = MRR – 1.22% ต่อปี หลังจากนั้น MRR ต่อปี

หมายเหตุ :

1.สำหรับลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายเดิมขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อ หรือ ลูกค้ารายเดิมขอ Top Up ในส่วนของยอดหนี้ที่ลดลงเท่านั้น

2. กรณีลูกค้ารายเดิมการขอสินเชื่อในครั้งนี้จะต้องมียอดหนี้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30,000 บาท  

3. (MRR 30 มิ.ย. 63 = 6.22 % ต่อปี)

4). วงเงินกู้

สูงสุดถึง 8,000,000 บาท

5). ระยะเวลาการกู้

สูงสุด 15 ปี

6). คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.มีรายได้ประจำและหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจน และมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับอายุงานต่อเนื่องจากที่ทำงานก่อนหน้าได้

2.หากจะนำเงินกู้ไปประกอบอาชีพ ต้องทำกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจที่เชื่อถือได้มาใช้พิจารณา

3.ผู้กู้เงินที่ทำอาชีพเสริม รายได้สุทธิจากอาชีพเสริม (หลังหักต้นทุนในการทำธุรกิจ) ต้องไม่สูงกว่ารายได้ประจำ

4.สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุด รวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

5.มีรายได้สุทธิเพียงพอจะจ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยกับทางธนาคารได้

6.ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้

7). เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ทั้งของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)

3. สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือเปลี่ยนชื่อสกุล ทั้งของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)

4. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

5. สลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน และ หนังสือรับรองรายได้

6. สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

7. เอกสารหลักประกัน เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก /สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

8). วันที่เปิดให้บริการ

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563

9). วิธีการใช้สิทธิ์

  1. สมัครผ่าน Application My GPF  โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ 
  2. สามารถสมัคร "สินเชือกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข." ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

10). หมายเหตุ

เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด