บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อสมาชิก กบข.
สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ 6.35% ต่อปี

1. อัตราดอกเบี้ย

    - อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1-3 ปีแรก MRR + 0.13% ต่อปี (6.35%)

      ปีถัดไป MRR+ 0.75% 

      (MRR ณ 30 มิ.ย. 63 = 6.22% ต่อปี)

หมายเหตุ

 - อัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำหรับผู้กู้ที่มีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือ กรณีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน

 - กรณีผู้กู้มีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท และไม่ต้องการมีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 2% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยข้างต้น

2. วงเงินกู้

สูงสุด 2 ล้านบาท 

3. ระยะเวลากู้

สูงสุด 20 ปี 

4. วัตถุประสงค์การกู้

- เพื่อนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น (ปิดบัญชี) ลดภาระหนี้จากอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลที่อัตรา 18 - 28% ต่อปี เหลือ เพียง 6.47% ต่อปี (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

5. คุณสมบัติของผู้กู้

- ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และมีคุณสมบัติตามระเบียบธนาคาร

- หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝาก เท่านั้น

สมาชิกที่เป็นลูกค้าสินเชื่ออเนกประสงค์กับธนาคารกรุงไทย จะต้องกู้เพิ่มไม่น้อยกว่า 31,000 บาท จึงมีสิทธิ์ยื่นขอสินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ได้

6. เอกสารประกอบการสมัคร

1.  หนังสือรับรองสิทธิ์ให้กู้ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด และ หนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

4.  สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

5.  สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

6.  สลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือนและ หนังสือรับรองรายได้ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

7.  สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

8.  หรือเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

7. ระยะเวลารับสิทธิ์

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 63

8. วิธีการใช้สิทธิ์

1.   สมัครผ่าน Application My GPF  โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ 

2.   สามารถสมัคร "สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อสมาชิก กบข." ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ โทร  Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

หมายเหตุ

เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด