บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว สำหรับสมาชิก กบข. และครอบครัวสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว สำหรับสมาชิก กบขและครอบครัว

 

สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว

ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าเพื่อนำไปชำระค่ารถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระ เป็นงวดรายเดือน และเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ธนาคารจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในตัวรถเป็นของลูกค้า

เงื่อนไขการเช่าซื้อ

 1. รุ่นรถยนต์ที่รับจัดเช่าซื้อ
  • รถเก๋ง และ รถกระบะ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ยกเว้นรถบรรทุก รถตู้และรถป้ายเหลือง/เขียว/ฟ้า
 1. ยอดจัดเช่าซื้อ
  • สูงสุด 100% ของราคากลางธนาคารธนชาต
 1. อัตราดอกเบี้ย
  • อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อเริ่มต้น 3.65%
 1. ตารางดอกเบี้ยตามตารางด้านล่างนี้ ใช้ได้กับครอบครัวสมาชิก กบข. ได้แก่ บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร โดย
  • บิดา/มารดา/บุตร แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่บ่งชี้ความสัมพันธ์กับสมาชิก กบข.
  • สมรส แนบสำเนาทะเบียนสมรส

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใช้แล้ว (Used Car) สำหรับกลุ่มกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข.

ระยะเวลาที่ขออนุมัติภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

สำหรับรถยนต์ยี่ห้อ :- HONDA , ISUZU , TOYOTA , NISSAN , MITSUBISHI , MAZDA  , FORD , SUZUKI , MG , BENZ , BMW เท่านั้น

 

ปีรถยนต์

อัตราดอกเบี้ย (%) : รถเก๋ง

48 งวด

60 งวด

72 งวด

84 งวด

2015-2020

3.65

4.15

5.00

6.20

2013-2014

4.10

4.45

5.25

6.60

2011-2012

4.40

5.05

5.70

7.00

2010

4.70

5.25

6.25

7.25

2009

5.00

6.00

6.50

7.75

2008

6.00

6.25

6.75

-

2007

6.25

6.50

7.25

-

2006

6.50

7.25

-

-

ปีรถยนต์


อัตราดอกเบี้ย
 (%) : รถกระบะ / รถตู้*

48 งวด

60 งวด

72 งวด

84 งวด

2015-2020

4.15

4.70

5.70

6.90

2013-2014

4.50

5.25

6.00

7.20

2011-2012

5.00

5.75

6.50

7.50

2010

5.40

6.25

6.75

7.90

2009

5.75

6.50

7.00

8.20

2008

6.10

6.75

7.25

-

2007

6.60

7.10

7.70

-

2006

7.10

7.70

-

-

หมายเหตุ :  1. สำหรับรถยนต์ยี่ห้อ CHEVROLET ให้บวกอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม 0.25% จากตารางข้างต้น และระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 72 งวด (6 ปี)

                  2. *รถตู้ ให้จัดเช่าซื้อตั้งแต่รถยนต์ปี 2007 ขึ้นไป , ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 งวด (6 ปี) 

 1. ระยะเวลาผ่อนชำระ
  • สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 84 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร (ลูกค้า)

ผู้เช่าซื้อ

เอกสารประกอบ

1.ข้าราชการ, สมาชิก กบข.

บัตรข้าราชการ / บัตรสมาชิก / บัตรพนักงาน / หนังสือรับรอง / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก / ใบรับรองกองทุน

2.ครอบครัวสมาชิก กบข. ได้แก่ บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร

- บิดา / มารดา / บุตร แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่บ่งชี้ความสัมพันธ์กับสมาชิก กบข. 
- คู่สมรส แนบสำเนาทะเบียนสมรส

 

ขั้นตอนการสมัคร/ช่องทางการสมัคร

 1. ลูกค้าที่ต้องการเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว แจ้งเรื่องกับเต็นท์รถยนต์ ให้ทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่การขายเพื่อรับการนัดหมายในการทำสัญญาเช่าซื้อ / ค้ำประกัน
 2. ลูกค้าลงนามในแบบคำขอเช่าซื้อ แบบคำขอค้ำประกัน หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิต สัญญาเช่าซื้อ / สัญญาค้ำประกัน พร้อมนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
 3. ทราบผลการอนุมัติ ประมาณ 3 วันทำการ หลังจากวันเซ็นสัญญาเช่าซื้อ และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก / ใบรับรองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 5. ใบสลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองเงินเดือน

วิธีการแสดงสิทธิ์

ในการใช้สิทธิ์ สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 1770