บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


สินเชื่อธนชาตรถแลกเงินโครงการสินเชื่อรถยนต์ ธนชาต เพื่อสมาชิก กบข.

สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสินเชื่อเงินสด โดยนำรถยนต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองมาทำเช่าซื้อรถยนต์มือสองและโอนกรรมสิทธิ์เป็นของธนชาต โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระเป็นรายเดือนตามรายละเอียดในสัญญาเช่าซื้อ และเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ต่างๆ จะโอนกลับไปเป็นของลูกค้า

เงื่อนไขสินเชื่อ

 1. อัตราดอกเบี้ย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)


 2. ประเภท


  ปีรถยนต์

  อัตราดอกเบี้ย

  รถเก๋ง

  รถกระบะ/รถตู้
  รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทั่วประเทศ

  2018-2020

  3.18

  3.18

  2017

  3.30

  3.55

  2016

  3.30

  3.55

  2015

  3.30

  3.55

  2014

  3.55

  3.80

  2013

  3.55

  3.80

  2012

  3.80

  4.20

  2011

  3.90

  4.40

  2010

  4.00

  4.50

  2009

  4.10

  4.60

  2008

  4.20

  4.70

  2007

  4.30

  4.80

  2006

  4.55

  5.30

  2005

  4.80

  5.55

  (ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยธนาคารจะแจ้งให้ กบข. ทราบล่วงหน้าก่อนมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว)

  * ไม่รับรถบรรทุก, รถป้ายเหลือง และรถที่เคยจดทะเบียนรับจ้าง หรือรถรับจ้างประจำทาง เช่น รถแท๊กซี่, รถตู้โดยสาร ฯลฯ

 3. ระยะเวลาการผ่อนสูงสุด และอายุรถสูงสุด

 

Market Brands
(Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Benz, BMW,
Chevrolet, Mazda, Ford, Suzuki)


Tata,
Proton


ยี่ห้ออื่น


รถตู้

จำนวนงวดสูงสุด
(
งวด)

72

60

60

60

อายุรถสูงสุด
(
ปี)

16

12

12

6

 • ยึดวันตรวจ NCB เป็นหลักในการใช้เงื่อนไขดังกล่าว
 • ไม่รับรถบรรทุก, รถป้ายเหลือง และรถที่เคยจดทะเบียนรับจ้าง หรือรถรับจ้างประจำทาง เช่น รถแท๊กซี่, รถตู้โดยสาร ฯลฯ
 • จ่ายค่าตัวรถยนต์ให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนเท่านั้น
 • การทำประกันภัยใช้เงื่อนไขตามนโยบาย ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
 • กรณีรถเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ ต้องเปลี่ยนเฉพาะเครื่องยนต์รุ่นเดียวกันเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 2. ครอบครัวสมาชิก กบข. (บิดา มารดา บุตร คู่สมรส ของสมาชิ กบข.)

ช่องทางการสมัคร

สาขาธนาคารธนชาตทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก / ใบรับรองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 5. ใบสลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองเงินเดือน
 6. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ 

วิธีการแสดงสิทธิ์

ในการใช้สิทธิ์ สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 1770