บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข.สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ คือ
 • วงเงินพร้อมใช้เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในยามฉุกเฉินทางการเงิน
 • เป็นวงเงินกู้หมุนเวียนส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่มีเงินเดือนผ่านธนาคาร โดยธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 10 เท่าของเงินเดือน
 • กู้ง่ายได้ไว วงเงินพร้อมใช้สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยพิเศษสำหรับสมาชิก กบข. ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ในระหว่างเดือนลูกค้าชำระเพียงดอกเบี้ย หากไม่มีการเบิกใช้วงเงิน ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และสามารถชำระคืนเงินต้นได้ตามความต้องการ

จุดเด่นพิเศษสำหรับสมาชิก กบข.

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1-3 ปีแรก MRR + 0.25% ต่อปี (6.47%)

รายละเอียดโครงการ

อัตราดอกเบี้ย

 1. ปีที่ 1 - 3 = MRR + 0.25% ต่อปี (6.47%)
 2. หลังจากนั้น เป็นไปตามระเบียบสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ

 1. กรณีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือกรณีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน
 2. กรณีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาทและประสงค์ไม่มีบุคคลค้ำประกันบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 2.0% จากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น

** คิดดอกเบี้ยจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมด ถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็จะไม่เสียดอกเบี้ย

     MRR (ปัจจุบัน MRR = 6.22 % ณ 30 มิ.ย. 63 )

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยตามกลุ่มอาชีพการคำนวณดอกเบี้ย

 • คำนวณจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมดตามระยะเวลาที่เป็นหนี้จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย คำนวณตามปีปฏิทิน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 200 บาท
 • ค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/รอบบัญชี

คุณสมบัติ

1.ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่รับเงินเดือนผ่านเข้าบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย และมีคุณสมบัติตามระเบียบสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏกลุ่มข้าราชการ

2.หน่วยงานต้นสังกัดมีบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการ

3.ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษทั้งลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายเดิมขอเพิ่มวงเงินกู้ กรณีลูกค้ารายเดิมการขอสินเชื่อในครั้งนี้จะต้องมีวงเงินเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

(ตามขั้นตอนกรณีลูกค้าขอเพิ่มวงเงินจะต้องเข้าสู่ process การอนุมัติสินเชื่อใหม่ และพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ตามระเบียบสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

4. เป็นข้าราชการ ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกินอายุเกษียณ

6. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้

7. มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทต่อเดือน และมีเงินเดือนสุทธิเพียงพอตามเกณฑ์ที่จะผ่อนชำระหนี้คืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ย

     ทั้งนี้ เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

ลูกค้าใหม่

 • ·         สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

  ·         สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

  ·         สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือเปลี่ยนชื่อสกุล ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)

  ·         สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

  ·         สลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน และ หนังสือรับรองรายได้ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

  ·         สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

ลูกค้าเดิม

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
 • หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก กบข.
 • เอกสารภาพถ่ายบัตรสมาชิก กบข. ที่มาจาก Application กบข. หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุดที่แสดงรายการหักเงินค่าสมาชิก กบข. หรือ ต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ที่มีรายการหักเงินค่าสมาชิก กบข.

ระยะเวลารับสิทธิ์

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563

วิธีการใช้สิทธิ์

 1. สมัครผ่าน Application My GPF  โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ 
 2. สามารถสมัคร "สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข." ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาที่สมาชิกมีเงินเดือนผ่าน หรือ โทร  Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

หมายเหตุ

สินเชื่อธนวัฏ เป็นบัญชีเงินกู้ชนิดหนึ่ง เหมือนกับ O/D (บัญชีการเบิกเงินเกินบัญชี) ใช้สำหรับหมุนเวียนเงิน คิดดอกเบี้ยทุกเดือน นับตามวันที่มีการใช้จริงที่เป็นหนี้ ซึ่งในแต่ละเดือนธนาคารก็จะหักดอกเบี้ยไป จนกว่าจะมีเงินทบเท่ายอดที่ขอกู้จึงจะไม่เสียดอกเบี้ย

 1. วงเงินกู้สูงสุดขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้จะสิ้นสุดทันที เมื่อลูกค้าเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายอื่น