บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

โครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่อสมาชิก กบข.

กบข. เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่อให้สมาชิกเกิดการรับรู้ถึงช่องทางการแก้ไขภาระหนี้ โดยให้การอำนวยความสะดวก แก่สมาชิก กบข. ดังนี้

 1. กดรับสิทธิ์ผ่านทาง My GPF Application ระบบจะเชื่อมต่อไปที่เว็บไซต์ คลินิกแก้หนี้ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางไลน์แอด: @debtclinicbysam หลังจากสมัคร และกรอกข้อมูลครบถ้วน จะมีเจ้าหน้าที่ของ คลินิกแก้หนี้ ติดต่อกลับไม่เกิน 1 – 2 วันทำการ
 2. สมาชิก กบข. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้ สามารถขอรับ E-Coupon มูลค่า 100 บาท เพื่อยื่นขอรายงานเครดิตบูโร ใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นสมัครเข้าโครงการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

วิธีการขอรับ E – Coupon มูลค่า 100 บาท เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครเข้าโครงการ

 • แอดไลน์ คลินิกแก้หนี้ ไอดี : sam-2266
 • พิมพ์ข้อความ " กบข. ชื่อ, นามสกุล, ขอ E-Coupon เครดิตบูโร" กดส่ง
 • นำ E-Coupon ไปยื่น ในจุดบริการตรวจเครดิตบูโรในกรุงเทพ ฯ และ ห้างเจ-เวนิว (นวนคร)
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด

คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้
 2. อายุไม่เกิน 65 ปี
 3. มียอดหนี้เงินต้นค้างชำระ รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
 4. ไม่ถูกดำเนินคดี หรือ ถูกดำเนินคดีอยู่แต่ต้องยังไม่มีคำพิพากษา
 5. เป็นหนี้เสีย คือไม่ได้ชำระหนี้หรือไม่ได้ชำระขั้นต่ำ บัตรเครดิต บัตรกด เงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล ของธนาคาร หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ที่เรียกว่า Non bank ที่เข้าร่วมโครงการ เพียง 1 แห่ง เป็นระยะเวลานานติดต่อกันมากกว่า 90 วัน และก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562

เอกสารประกอบการสมัครเข้าโครงการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร
 • สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
 • บัตรเงินบำนาญ (กรณีเป็นข้าราชการ)
 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย (กรณีเป็นข้าราชการ)
 • หลักฐานการแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ
 • ใบแจ้งหนี้ / เอกสารแสดงความเป็นหนี้

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. กดรับสิทธิ์ผ่านทาง My GPF Application ระบบจะเชื่อมต่อไปที่เว็บไซต์ คลินิกแก้หนี้ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางไลน์แอด: @debtclinicbysam
 2. รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร Call Center 0 2610 2266