บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


รายละเอียดความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกัน 

เป็นแบบประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครอง ดังนี้

 1. กรณีผู้ป่วยใน
  • มีเงินชดเชยรายได้รายวัน (HB) (จำนวนวันสูงสุด 365 วันต่อปีกรมธรรม์) 1,000 บาท
 2. กรณีเสียชีวิต (15/15) ชำระเบี้ย 15 ปี คุ้มครอง 15 ปี วงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท
 3. กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สูงสุดต่อครั้ง
   (เบิกได้ 1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์)
  • เลือกได้ที่วงเงิน 500 บาท / 1,000 บาท /1,500 บาท

ตัวอย่าง : อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) * เพศชาย

อายุOPD 500 บาทOPD 1,000 บาทOPD 1,500 บาท
25 ปี3,5074,8915,607
35 ปี3,8255,4456,613
45 ปี4,7676,9279,087

ตัวอย่าง : อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) * เพศหญิง

อายุOPD 500 บาทOPD 1,000 บาทOPD 1,500 บาท
25 ปี3,8935,6416,566
35 ปี4,4996,9268,677
45 ปี5,6028,84212,075

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย 

 1. อายุรับประกันภัย: 20-60 ปี
 2. แบบประกันภัย คุ้มครองภายในระยะเวลา 15/15  : คุ้มครองถึงอายุ 75 ปี
 3. สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน และการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก : คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี
 4. การชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี หรือ รายเดือน
 5. เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  * เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  * การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 6. ระยะเวลา วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 

สมาชิกและ บุคคลครอบครัว
บุคคลในครอบครัว หมายรวมถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร และ ธิดา ของสมาชิก กบข.

วิธีการใช้สิทธิ์ 

ในการใช้สิทธิ์ สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ หรือ โทร Call Center 1766 กด 6