บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆรายละเอียด

1.  ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่ทำประกัน

2. ระยะเวลาซื้อประกัน 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2563

3. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 – 99 ปี 

4. ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อก่อนการทำประกันภัย

5. เงื่อนไขและความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด

7.การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หมายถึงการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา

วิธีการรับสิทธิ์

·       กดรับสิทธิ์ผ่าน My GPF Application เมนูสิทธิพิเศษ

·    กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application