บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

แบบประกันบำนาญเพื่อสมาชิก กบข.

แบบประกันบำนาญ 

 1. เป็นแบบประกันที่ผู้ซื้อชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว เมื่ออายุครบ 60 ปี และจะได้รับเงินคืนเป็นบำนาญรายเดือน (หรือรายปี แล้วแต่จะเลือกรับและตามเงื่อนไขของบริษัท) ไปจนถึงสิ้นสุดอายุสัญญา
 2. วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนเงินบำนาญรายเดือนให้กับสมาชิก
 3. ช่วยชดเชยความผันผวนของแผนการบริหารเงินเพื่อการเกษียณของสมาชิก เนื่องจากแบบประกันบำนาญนี้สมาชิกจะได้รับเงินเดือนรายงวดตลอดไปจนครบอายุสัญญา เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของสมาชิกหลังเกษียณ 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก กบข.

 1. เป็นแบบประกันที่ออกแบบมาให้กับสมาชิก กบข. โดยเฉพาะ
 2. อัตราเบี้ยประกันพิเศษ

 

รายละเอียดแบบประกัน

แบบประกัน กบข.เกษมบำนาญ A1

 1. เป็นแบบประกันที่ผู้ซื้อชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว เมื่ออายุครบ 60 ปีและจะได้รับเงินคืนเป็นบำนาญรายเดือน (หรือรายปี แล้วแต่จะเลือกรับและตามเงื่อนไขของบริษัท)
 2. เริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 61 ปี ไปจนถึง 85 90 หรือ 99 ปี (แล้วแต่แบบประกันที่เลือก)
 3. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท

แบบประกัน กบข.เกษมบำนาญ A65

 1. เป็นแบบประกันที่ผู้ซื้อชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว เมื่ออายุครบ 60 ปี และจะได้รับเงินคืนเป็นบำนาญรายเดือน (หรือรายปี แล้วแต่จะเลือกรับและตามเงื่อนไขของบริษัท)
 2. เริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 65 ปี ไปจนถึง 85 90 หรือ 99 ปี (แล้วแต่แบบประกันที่เลือก)
 3. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท
  *** เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

 

ผู้มีสิทธิใช้สวัสดิการ

 1. สมาชิกและ บุคคลครอบครัว
  ***บุคคลในครอบครัว หมายรวมถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร และ ธิดา ของสมาชิก กบข.
   

วันที่เปิดใช้ถึงหมดสิ้นสัญญา

14 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

วิธีการใช้สิทธิ์

สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center โทร. 1124 กด 3 หรือตัวแทนประกันไทยประกันชีวิต

 

เอกสารที่ต้องใช้

 1. บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ตัวจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. หรือ สำเนาบัตรพนักงาน กบข. (กรณีบัตรสมาชิก กบข. สูญหายอนุโลมให้ใช้ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก) / digital card แสดงบัตรผ่าน GPF Mobile app