บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ประกันชีวิตและสุขภาพเมืองไทยประกันชีวิต เพื่อสมาชิก กบข.

รายละเอียดความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกัน 

เป็นแบบประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครอง ดังนี้

 1. กรณีผู้ป่วยใน
  • มีเงินชดเชยรายได้รายวัน (HB) (จำนวนวันสูงสุด 365 วันต่อปีกรมธรรม์) 1,000 บาท
 2. กรณีเสียชีวิต (15/15) ชำระเบี้ย 15 ปี คุ้มครอง 15 ปี วงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท
 3. กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สูงสุดต่อครั้ง
   (เบิกได้ 1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์)
  • เลือกได้ที่วงเงิน 500 บาท / 1,000 บาท /1,500 บาท

ตัวอย่าง : อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) * เพศชาย

อายุ OPD 500 บาท OPD 1,000 บาท OPD 1,500 บาท
25 ปี 3,507 4,891 5,607
35 ปี 3,825 5,445 6,613
45 ปี 4,767 6,927 9,087

ตัวอย่าง : อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) * เพศหญิง

อายุ OPD 500 บาท OPD 1,000 บาท OPD 1,500 บาท
25 ปี 3,893 5,641 6,566
35 ปี 4,499 6,926 8,677
45 ปี 5,602 8,842 12,075

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย 

 1. อายุรับประกันภัย: 20-60 ปี
 2. แบบประกันภัย คุ้มครองภายในระยะเวลา 15/15: คุ้มครองถึงอายุ 75 ปี
 3. สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน และการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก : คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี
 4. การชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี หรือ รายเดือน
 5. เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  * เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  * การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 6. ระยะเวลา 1 มีนาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 

สมาชิกและ บุคคลครอบครัว
บุคคลในครอบครัว หมายรวมถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร และ ธิดา ของสมาชิก กบข.

วิธีการใช้สิทธิ์ 

ในการใช้สิทธิ์ สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ หรือ โทร Call Center 1766 กด 6