บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

กบข. เปิดตัว 2 แผนลงทุนใหม่ กระจายความเสี่ยง เพิ่มทางเลือกการลงทุน
  


 

ในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบันที่สถานการณ์การลงทุนมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าไม่มีสินทรัพย์ใดมีผลตอบแทนโดดเด่นหรือสูงกว่าตลาดอย่างต่อเนื่อง บางปีได้ผลตอบแทนสูงแต่บางปีอาจได้ผลตอบแทนต่ำจนถึงขั้นติดลบ ดังนั้นการกระจายความเสี่ยงโดยกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายหรือกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศจะสามารถช่วยลดความผันผวนจากการลงทุนได้  

ด้วยเหตุนี้ กบข. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มแผนการลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนหลากหลายมากขึ้น เพื่อเป็ทางเลือกให้กับสมาชิกกว่าล้านคน ที่มีเป้าหมายการลงทุนและความคาดหวังผลตอบแทนที่แตกต่างกัน  กบข. จึงเปิดให้บริการแผนการลงทุนน้องใหม่ในกลุ่มแผนสินทรัพย์จำนวน 2 แผน ได้แก่ แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ และ แผนทองคำ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกที่ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และทองคำ ซึ่งนอกจากช่วยกระจายความเสี่ยงได้แล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนที่ดีในระยะยาโดยแผนตราสารหนี้ต่างประเทศสมาชิกสามารถเลือกเป็นแผนการลงทุนเดียวหรือเลือกผสมสัดส่วนการลงทุนเองร่วมกับแผนสินทรัพย์อื่นๆ ได้1. แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ 

เสี่ยงได้บ้าง เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในต่างประเทศ 

 

ระดับความเสี่ยง  

อยู่ที่ระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) มีโอกาสติดลบได้บ้างในบางปี และมีโอกาสได้อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว่าแผนหลักในระยะยาว  ลักษณะการลงทุน 

เป็นแผนที่ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐโลกและตราสารหนี้ภาคเอกชนโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน่าลงทุน ( Investment Grade) โดยลงทุนทั้งตราสารหนี้รายหลักทรัพย์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจัดจ้างผู้จัดการกองทุนต่างประเทศบริหารจัดการให้ แผนตราสารหนี้ต่างประเทศจะมีความผันผวนมากกว่าแผนตราสารหนี้ซึ่งเป็นแผนที่ลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ไทยเท่านั้น และเนื่องจากแผนตราสารหนี้ต่างประเทศมีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีอายุเฉลี่ยของพอร์ตมากกว่าตราสารหนี้ไทย แต่แผนนี้จะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ ทั้งลดการกระจุกตัวขงการลงทุนภายในประเทศและกระจายความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตรวม และยังช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว นอกจากนี้การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น กบข. จึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด 

 

แผนตราสารหนี้ต่างประเทศเหมาะกับใคร 

สมาชิกที่เข้าใจหลักการลงทุน ต้องการกำหนดสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเอง  

สามารถยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ได้ปานกลาง และไม่ต้องการลงทุนในตราสารทุน  

สามารถยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ได้ปานกลาง และไม่ต้องการลงทุนในหุ้น  

ต้องการกระจายลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูง เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายกว่าตราสารหนี้ไทย 

ต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้ต่างประเทศซึ่งมีความผันผวนสูงกว่าตราสารหนี้ไทย 

 2. แผนทองคำ  

เสี่ยงสูง ใช้ผสมสัดส่วนลงทุนช่วยกระจายความเสี่ยง 

 

ระดับความเสี่ยง อยู่ที่ระดับ 8 (เสี่ยงสูง) อัตราผลตอบแทนผันผวนสูง มีโอกาสติดลบได้มากได้ แต่สามารถกระจายความเสี่ยงโดยรวมของการลงทุนได้ในระยะยาว  


ลักษณะการลงทุน 

เป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองคำในต่างประเทศ โดยสมาชิกสามารถเลือกลงทุนในแผนทองคำได้ไม่เกิน 10% ของเงินสะสม เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวเท่านั้น โดยต้องกำหนดสัดส่วนการลงทุนเองร่วมกับแผนสินทรัพย์อื่น เช่น แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น แผนตราสารหนี้ แผนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แผนหุ้นต่างประเทศ หรือ แผนหุ้นไทย โดยแผนทองคำมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา (Passive Management) และช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนเนื่องจากราคาทองคำมักจะไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับหุ้นและตราสารหนี้   นอกจากนี้การลงทุนในกองทุนรวมทองคำในต่างประเทศมีความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น กบข. จึงมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน 

 

แผนทองคำนี้เหมาะกับใคร 

สมาชิกที่เข้าใจหลักการลงทุน ต้องการกำหนดสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเอง

□ต้องการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ทางเลือกต่างประเทศนอกเหนือจากหุ้นและตราสารหนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ  

ยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำในตลาดโลก  

ต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนสูงและสามารถรับความเสี่ยงสูงได้ 

 


ทั้งนี้ แผนการลงทุนแต่ละแผนมีจุดเด่นและตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกที่แตกต่างกัน สำหรับสมาชิกที่กำลังมองหาแผนการลงทุนที่ช่วยกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ กับ แผนทองคำ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สมาชิกสามารถพิจารณาเลือกร่วมกับแผนสินทรัพย์อื่นได้ แต่ก่อนเลือกลงทุนควรศึกษานโยบายการลงทุนและทำความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงของแผนการลงทุนนั้นๆ อย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเลือก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือกนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้หรือไม่