บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ตลาดนัด กบข.

ตามที่ กบข. มีนโยบายจัดโครงการ “ตลาดนัด กบข. เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมแก่สมาชิก กบข. สนับสนุนนโยบาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างความสุขให้แก่สมาชิก รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัวมีรายได้เสริมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่ผ่านมา กบข. ได้จัดโครงการ “ตลาดนัด กบข.” อย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน และได้รับผลตอบรับจากครอบครัวสมาชิก กบข. มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 700 ราย

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมตลาดนัด กบข.

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

 • 1.1 ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิก กบข. หรือ ญาติของสมาชิก กบข. (สามี/ภรรยา , พ่อ/แม่ , บุตร ฯลฯ) เท่านั้น

2. วิธีการสมัคร

 • 1.1 สมัครผ่านเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก -> กิจกรรมพิเศษ -> ตลาดนัด กบข.
  • คลิกสมัครผ่านเว็บไซต์
 • 1.2 แฟกซ์ ใบสมัคร มายัง ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก โทรสาร 0-2636-1691

3. วัน เวลา ที่เปิดรับสมัคร

 • 3.1 วันที่ 1 – 5 ของทุกเดือน

4. สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมขายสินค้าในตลาดนัด กบข. ประจำเดือน กบข. จะแจ้งผู้ประกอบการหรือสมาชิกผ่านทางโทรศัพท์ล่วงหน้าก่อนวันงาน 1 สัปดาห์

5. สอบถามรายละเอียด

 • ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก โทร. 0-2636-1000 ต่อ 206 / 257 /533

กฎระเบียบและข้อปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าร่วมตลาดนัด กบข. (บริเวณลานจอดรถชั้น G)

 1. ขนาดพื้นที่ตั้งสินค้า 2.1 x 2.1 เมตร โดยพื้นที่โซนกลาง อนุญาตให้ตั้งแผงขายสูงได้ไม่เกิน 150 เซ็นติเมตร และจะจัดโต๊ะหน้าขาวขนาดประมาณ 1.50 ม. = 1 ตัว และ เก้าอื้ 1 ตัว ให้ในแต่ละล็อค
 2. สินค้าที่นำมาจำหน่ายต้องทำสำเร็จแล้วเท่านั้น ห้ามนำมาปรุง หรือประกอบอาหารในพื้นที่ และจะต้องไม่มีกลิ่น / ควัน
 3. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาต้องได้มาตรฐาน
 4. สินค้าที่จำหน่ายจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือลอกเลียนแบบ สินค้าจะต้องมีการรับประกันสินค้าให้กับผู้ซื้อ
 5. สามารถจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ระหว่างเวลา 06.00 - 14.30 น. เท่านั้น และไม่รับฝากอุปกรณ์ต่างๆ ค้างคืนโดยเด็ดขาด
 6. สามารถนำรถยนต์เข้ามารับ - ส่งของได้ 3 ช่วงเวลา ดังนี้
  • เช้า 06.00 - 07.30 น.
  • สาย 09.00 - 10.00 น.
  • บ่าย 14.00 - 16.00 น.
 7. จอดรถได้ที่ชั้น B1-B3 และสามารถประทับตราบัตรจอดรถ 1 ล็อค / 1 คันเท่านั้น
 8. หลังจากเก็บร้านต้องดูแลความสะอาดในพื้นที่ขาย นำขยะไปทิ้งในบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น
 9. หากผู้จำหน่ายสินค้าทำโต๊ะเสียหาย จะต้องชดใช้โดยนำโต๊ะลักษณะเดิมส่งคืน กบข. หรือชำระเงินเป็นจำนวน 1,500 บาท
 10. ในกรณีที่อุปกรณ์อื่นๆ นอกจากโต๊ะเสียหาย ผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องชดใช้ตามที่ กบข. กำหนด
 11. ไม่อนุญาตให้ใช้เตาแก๊ส เตาถ่าน รวมถึงห้ามประกอบอาหารประเภทปิ้ง ย่าง ทอด ต้ม หรืออุ่นอาหารทุกกรณี
 12. ไม่อนุญาตให้ขาย ชา กาแฟ
 13. ไม่อนุญาตให้แขวน อุปกรณ์ สินค้าใดใดกับท่อสายไฟ ท่อน้ำของอาคาร การชำรุด ค่าเสียหายใดใดที่เกิดขึ้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ค้ารายนั้นๆ
 14. ไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้ค้ารายอื่น ห้ามใช้เครื่องขยายเสียง
 15. ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เกินที่กำหนด และ ห้ามวางของเกินพื้นที่ที่ได้มีการตีเส้นไว้
 16. ไม่อนุญาตให้นำเศษอาหารทิ้งลงภายในท่อน้ำของอาคารฯ โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีการเรียกเก็บค่าเสียหายต่อไป
 17. กบข. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลและกฎระเบียบข้อปฎิบัติต่างๆได้ตามความเหมาะสม

***กบข. สงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกเข้าจำหน่ายสินค้าตามความเหมาะสม***