บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

บริการ GPF PointGPF Point 

               หมายถึง ระบบสะสมแต้มจากการให้สมาชิกร่วมกิจกรรมและใช้บริการต่างๆ กับ กบข. เพื่อสะสมคะแนนนำไปแลกรับของรางวัลและสิทธิประโยชน์ตามที่ กบข. กำหนด

ใครสามารถร่วมกิจกรรมได้บ้าง

               สมาชิก กบข. ปัจจุบันและสมาชิกออมต่อ สามารถร่วมกิจกรรมสะสมคะแนน และแลกรางวัลได้ (กรณีสมาชิกออมต่อสามารถเข้าร่วมสะสมคะแนนได้บางกิจกรรมตามที่ กบข. กำหนด)

ช่องทางการเข้าใช้งาน GPF Point

          สมาชิกสามารถเข้าใช้งาน GPF Point เพื่อร่วมกิจกรรมสะสมแต้ม แลกของรางวัล เช็คประวัติการทำกิจกรรมและแลกของรางวัล ภายใต้เมนู สิทธิพิเศษและ GPF Point ผ่านช่องทาง Line กบข. และผ่านทาง My GPF Application เมนูสิทธิพิเศษและ GPF Point

กิจกรรม 

               หมายถึง กิจกรรมที่ให้สมาชิกเข้าร่วมทำเพื่อสะสมคะแนนโดยที่กิจกรรมต่างๆจะมีเงื่อนไข ระยะเวลา และช่องทางการเข้าร่วมตามที่ กบข. กำหนด ซึ่ง กบข. สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ตามดุลยพินิจ กิจกรรมแจก Point ในช่วงเริ่มต้นเปิดให้บริการ คือ กิจกรรมตอบแบบสอบถามงานวิจัย และกิจกรรม E-Learning กิจกรรมเพื่อสะสมแต้ม สามารถเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะแจ้งให้สมาชิก ทราบผ่านช่องกางการประชาสัมพันธ์ของ กบข. และผ่านแพลตฟอร์ม GPF Point

สมาชิกจะได้รับคะแนนอย่างไร

                สมาชิกจะได้รับคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ บริการที่ กบข. กำหนด โดยต้องทำกิจกรรมนั้นๆให้เสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

อัตราการได้รับคะแนน

อัตราการให้คะแนนอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรม ซึ่งจะกำหนดและแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อสมาชิกทำกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไข ระยะเวลา และช่องทางที่ กบข. กำหนด จะได้รับคะแนนตามที่กำหนด ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สมาชิกจะได้รับคะแนน อาจแตกต่างกันไป โดยระยะเวลาที่ได้รับคะแนนอาจเป็น แบบ real time หรือ ได้รับคะแนนในวันถัดไป หรือ ตามระยะเวลาที่กำหนด สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนด้วยตนเองได้ที่เมนู ประวัติคะแนน

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล GPF Point

  •     Hot Line ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร 1179 กด 5
  •     GPF Community

คะแนนมีอายุเท่าไหร่

คะแนนมีอายุ 3 ปีฏิทิน นับจากปีที่ได้รับ โดยจะตัดคะแนนที่หมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค. ของปีที่หมดอายุ

วิธีการตรวจสอบจำนวนคะแนนคงเหลือที่ใช้ได้

         สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดคะแนนคงเหลือได้ด้วยตนเอง ที่หน้า HOME GPF Point”

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

          สมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมสะสมแต้มผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมนั้นๆ หรือร่วมกิจกรรม โดยการเข้าไปที่เมนู สะสมคะแนน ภายใต้เมนู สิทธิพิเศษและ GPF Point ในช่องทาง Line และ Mobile Application

วิธีการแลกรางวัล

                เมื่อสมาชิกสะสมคะแนนได้ครบตามจำนวนที่ กบข. กำหนด จะสามารถนำไปแลกของรางวัลที่จัดเตรียมไว้ที่เมนู แลกรางวัลซึ่งจะกำหนดคะแนนที่จะใช้แลก และระยะเวลาสิ้นสุดการแลกในแต่ละประเภทของรางวัล  ทั้งนี้ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สมาชิกจึงสามารถแลกรับของรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ กบข. กำหนดหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด