บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์สวัสดิการข้าราชการ เพื่อสมาชิก กบข.จุดเด่นพิเศษ

กู้ง่าย วงเงินกู้สูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระนานๆ

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

เพื่ออุปโภคบริโภค

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

เริ่มต้น 7.32% (MRR-0.25%) ต่อปี* ระยะเวลา 6 เดือน

หลังจากนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระเบียบสินเชื่อกำหนด

หมายเหตุ

1.   กรณี เงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือกรณีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน

2.   กรณี เงินได้น้อยกว่า 25,000 บาทและประสงค์ไม่มีบุคคลค้ำประกันบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 2.0-3.0% จากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น

3.  สำหรับลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายเดิมขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อ หรือ ลูกค้ารายเดิมขอ Top Up ในส่วนของยอดหนี้ที่ลดลงเท่านั้น

4.  กรณีลูกค้ารายเดิมการขอสินเชื่อในครั้งนี้จะต้องมียอดหนี้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50,000 บาท 

 5. MRR ณ วันที่ 20 พ.ย.66 = 7.57% ต่อปี 

วงเงินกู้

บุคคลค้ำประกัน หรือ ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน : สูงสุด 2 ล้านบาท

หลักทรัพย์ หรือ เงินฝากค้ำประกัน : สูงสุด 5 ล้านบาท

ระยะเวลาการกู้

ผ่อนชำระได้สูงสุด 20 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.   เป็นข้าราชการสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.   หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝาก เท่านั้น

3.  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกินอายุเกษียณ

4.  ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้

5.  มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทต่อเดือน และมีเงินเดือนสุทธิเพียงพอตามเกณฑ์ที่จะผ่อนชำระหนี้คืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ย

 ทั้งนี้ เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

1.  เป็นข้าราชการ ที่อยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับผู้กู้

2. มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้

3. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

เอกสารประกอบการสมัคร

1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

2.  หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นๆที่แสดงถึงที่มาของรายได้ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

3. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ขอกู้ที่ผ่านการคัดเลือก หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ให้กู้ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด

4. สำเนาหนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้ที่ผู้กู้ได้ทำไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด

เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลารับสิทธิ์

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2567

วิธีการใช้สิทธิ์

1.  สมัครผ่าน Application My GPF  โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้ามีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ

2.  สามารถสมัคร "สินเชื่ออเนกประสงค์สวัสดิการข้าราชการ เพื่อสมาชิก กบข." ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร โทร Krungthai Contact Center : 0-2111-1111  (Call.CallCenter@krungthai.com)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทย

(Privacy Policy) ได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy

หมายเหตุ

1. ช่องทางการชำระเงิน ขึ้นอยู่กับ MOU ของหน่วยงานต้นสังกัด

2. เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด